Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Organizačný poriadok

Obecného úradu v Závažnej Porube

V súlade s §13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení so štatútom obce Závažná Poruba[1] vydávame tento

Organizačný poriadok obce Závažná Poruba

 

ČASŤ I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1

Účel

 1. Tento organizačný poriadok určuje organizačné zložky obce Závažná Poruba (ďalej len obec), ich názvy, náplň činnosti a ich postavenie. Je jedným zo základných vnútorných predpisov obce a je určujúci na preukázanie organizačnej štruktúry obce ako zamestnávateľa a jeho prípadnej zmeny a s tým spojených pracovno-právnych nárokov zamestnancov[2] a ich odmeňovanie.
 2. Upravuje vnútorné členenie Obecného úradu v Závažnej Porube (ďalej len obecný úrad) a zariadení zriadených obcou podľa osobitného predpisu[3], pravidlá ich organizácie a riadenia. Stanovuje základné funkcie, úlohy, zodpovednosť, práva a povinnosti organizačných zložiek a zamestnancov.

 

ČASŤ II.

VŠEOBECNÉ A OSOBITNÉ USTANOVENIA

§ 2

Obecný úrad, jeho sídlo a jeho organizácia  

 1. Postavenie a úlohy obecného úradu sú vymedzené osobitným predpisom[4].
 2. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
 3. Obecný úrad sídli na adrese Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba.
 4. Obecný úrad riadi starosta obce. Vnútorne sa člení na úsek správy daní a registratúry, úsek PaM,  matriky a registra obyvateľov, úsek rozpočtu a účtovníctva a úsek služieb a prevádzky.
 5. Náplň práce jednotlivých referátov je daná pracovnou náplňou zamestnancov.

§ 3

Základná škola Milana Rúfusa, jej sídlo a jej organizácia  

 1. Postavenie a úlohy Základnej školy Milana Rúfusa (ďalej len základná škola) sú vymedzené osobitným predpisom[5].
 2. Základná škola nemá právnu subjektivitu a vyučujú sa v nej ročníky 1-4.
 3. Základná škola sídli na adrese Hlavná 189, 032 02 Závažná Poruba.
 4. Základnú školu riadi riaditeľ školy. Vnútorne sa člení na pedagogický úsek a úsek prevádzky školy.  
 5. Náplň práce jednotlivých organizačných zložiek školy je daná pracovnou náplňou zamestnancov.

§ 4

Materská škola, jej sídlo a jej organizácia  

 1. Postavenie a úlohy Materskej školy v Závažnej Porube (ďalej len materská škola) sú vymedzené osobitným predpisom[6].
 2. Materská škola nemá právnu subjektivitu.
 3. Materská škola sídli na adrese Hlavná 139, 032 02 Závažná Poruba.
 4. Materskú školu riadi riaditeľ školy. Vnútorne sa člení na pedagogický úsek a úsek prevádzky školy.  
 5. Náplň práce jednotlivých organizačných zložiek školy je daná pracovnou náplňou zamestnancov.

§ 5

Školská jedáleň pri materskej škole, jej sídlo a jej organizácia  

 1. Postavenie a úlohy Školskej jedálne pri materskej škole v Závažnej Porube (ďalej len školská jedáleň) sú vymedzené osobitným predpisom[7].
 2. Školská jedáleň nemá právnu subjektivitu.
 3. Školská jedáleň sídli na adrese Hlavná 139, 032 02 Závažná Poruba.
 4. Školskú jedáleň riadi vedúca školskej jedálne, jej súčasťou je úsek prevádzky školskej jedálne.
 5. Náplň práce školskej jedálne je daná pracovnou náplňou zamestnancov.

§ 6

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, jeho sídlo a jeho organizácia  

 1. Postavenie a úlohy Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Závažnej Porube (ďalej len DSSaZpS) sú vymedzené osobitným predpisom[8].
 2. DSSaZpS nemá právnu subjektivitu.
 3. DSSaZpS sídli na adrese Kostolná 407, 032 02 Závažná Poruba.
 4. DSSaZpS riadi riaditeľka zariadenia. Vnútorne sa člení úsek sociálnych služieb a úsek prevádzky.
 5. Úsek sociálnych služieb riadi vrchná sestra, ktorá v čase neprítomnosti zastupuje riaditeľku.
 6. Náplň práce DSSaZpS je daná pracovnou náplňou zamestnancov.

§ 7

Zamestnanec

 1. Povinnosti každého zamestnanca sú vymedzené osobitnými predpismi[9]. Ostatné pracovnoprávne záležitosti nevymedzené týmito predpismi sa riadia Pracovným poriadkom obce.
 2. Zamestnanec zabezpečuje a vykonáva činnosti a úlohy, ktoré pre príslušnú organizačnú zložku vyplývajú z jeho pracovnej náplne
 3. Zamestnanec plní aj ďalšie úlohy podľa pokynov príslušného vedúceho alebo starostu obce.
 4. Práva a povinnosti zamestnanca sú zakotvené tiež v pracovnej zmluve, v jeho pracovnej náplni, vo vnútorných predpisoch obce, v pokynoch a príkazoch starostu a priameho nadriadeného.

§ 8

Odmeňovanie zamestnancov

O odmeňovaní zamestnancov obce rozhoduje starosta obce v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi[10] v spojení s Poriadkom odmeňovania zamestnancov obce, pričom nenárokové zložky mzdy sa môžu priznať na základe odôvodneného návrhu príslušného vedúceho.

§ 9

Pracovné miesta a pracovné náplne

 1. Starosta obce ako štatutárny orgán v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce rozhoduje o počte pracovných miest obecného úradu a o počte pracovných miest v zariadení obce v zariadeniach zriadených obcou na návrh príslušného vedúceho zariadenia obce formou Rozhodnutia o systemizácii pracovných miest obce.
 2. Organizačná štruktúra obce tvorí Prílohu č. 1 tohto poriadku a Rozhodnutie o systemizácii pracovných miest obce tvorí Prílohu č. 2 tohto poriadku a tieto prílohy sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

 

ČASŤ III.

ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 10

 1. Vedúci zamestnanci sú povinní zabezpečiť oboznámenie podriadených zamestnancov s týmto organizačným poriadkom najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti a zamestnancov, ktorí nastupujú do zamestnania do troch dní po nástupe do zamestnania.
 2. O vydaní tohto poriadku bude informované zastupiteľstvo obce[11] na jeho najbližšom rokovaní od jeho vydania.
 3. Organizačný poriadok je  platný dňom podpísania a nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2021

V Závažnej Porube dňa 17.12.2020.

                                                                                               Ing. Pavel Beťko, starosta obce

 

 

[1] § 23 ods. 4 Štatútu obce schváleného 24.4.2018

[2] § 76 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších zmien a doplnkov

[3] § 6 ods. 1 a 2 Zákona č. 596/2003 Z.z. o  štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, § § 80 písm. g) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších zmien a doplnkov

[4] § 16 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

[5] § 29 až 31 a § 117 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších zmien a doplnkov

[6] § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších zmien a doplnkov

[7]§ 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, Vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v znení neskorších zmien a doplnkov

[8] §§ 35 a 38 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších zmien a doplnkov

[9] § 81 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce a § 8 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

[10] zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[11] § 13 ods. 4 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

Organizácie


hore