Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Oznámenie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Obec Závažná Poruba vydanou smernicou 3/2023, ktorou sa určuje postup pri oznamovaní  protispoločenskej činnosti  (ďalej len Smernica č. 1/2023„) v súlade so Zákonom č. 54/2019 Z.z.  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti“) upravuje podrobnosti o podávaní oznámení, preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa, evidovaní oznámení, oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia, o spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení, o prijímaní opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámení a o komunikácii s oznamovateľom vo veci týchto opatrení, o prijímaní opatrení proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Nezávislým orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý chráni práva a oprávnené záujmy oznamovateľov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti je Úrad na ochranu oznamovateľov so sídlom v Bratislave www.oznamovatelia.sk

Oznamovateľom protispoločenskej činnosti je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu  príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi, ako aj ďalšie fyzické osoby osobitne ustanovené v § 2 písm. a) a b) Zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Závažnou protispoločenskou činnosťou spadajúcou do pôsobnosti Zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti sú trestné činy a správne delikty taxatívne uvedené v § 2 písm. d) Zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Zodpovednou osobou, ktorá je povinná prijať a preveriť oznámenie o protispoločenskej činnosti  v zmysle § 10 ods. 1 Zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti  je v pôsobnosti Obce Závažná Poruba –  hlavný kontrolór obce Závažná Poruba. 

Spôsoby podania a postupy  prijímania a preverovania oznámenia a opatrenia, ktoré prijíma orgán príslušný  na prijatie oznámenia v nadväznosti na prijaté oznámenie upravuje Smernica obce Závažná Poruba č. 3/2023.

Prostriedky nápravy a postupy na ochranu pred pracovnoprávnymi úkonmi, ako aj rozsah a spôsob poskytnutia ochrany  bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov upravuje podľa konkrétnej situácie  Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Na  poskytnutie poradenstva je oprávnený úrad, ktorý je zároveň oprávnený rozhodovať vo veciach poskytnutia ochrany – viď. stránka www.oznamovatelia.sk/chcem-oznamit/ .

Poučenie o podmienkach vzťahujúcich sa na oznamovateľa - Nikto nesmie hroziť odvetným opatrením alebo postihovať odvetným opatrením oznamovateľa a ani ďalšie osoby uvedené v § 1 ods. 4  Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, za to že zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti spôsobom a v rozsahu ustanovenom v § 2 písm. a) štvrtý bod Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Podmienky poskytnutia ochrany  a zánik ochrany oznamovateľa upravujú § 3 až § 8 Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Informácie o spracúvaní osobných údajov - Pri plnení úloh v zmysle Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa v oblasti ochrany osobných údajov postupuje podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dokumentu obce „Ochrana osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa Obec Závažná Poruba“ e_download.php?file=data/editor/286sk_1.pdf&original=ochrana_osobnych_udajov_v_podmienkach_obce_zp.pdf

 

Predchádzajúca smernica z 28.2.2019 tu.

Smernica č. 3-2021, ktorou sa určuje postup pri oznamovaní protispoločenskej činnosti od 1.9.2023

Smernica č. 3-2021, ktorou sa určuje postup pri oznamovaní protispoločenskej činnosti od 1.9.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,43 kB

Vzor oznámenia protispoločenskej činnosti pre obec Závažná Poruba

Vzor oznámenia protispoločenskej činnosti pre obec Závažná Poruba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,32 kB

Úrad

Virtuálna prehliadka obce

Vituá prehliadka ZP

Vývozy odpadu

Odpady

2% pre deti ZŠ - tlačivá

ZP

Bociany

Bociany

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

prihlásenie na e-mail

Organizácie


hore