Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

História obce Závažná Poruba

Vydal: Obecný úrad Závažná Porubakniha história
Rok: 2002
Autor: PhDr. P. Vítek a kol.
ISBN: 80-968795-2-9

Ďalšie informácie Vám budú poskyté na obecnom úrade...

 

 Obsah knihy:

 • Príhovor
 • Poloha a prírodné pomery obce (Dipl.tech. Ján Šúlek)
 • Najstaršie osídlenie (Mgr.Peter Vítek)
 • Prvá zmienka o obci (Mgr.Peter Vítek)
 • Zemiansky rod zo Svätého Jána (Szentiványiovci)
 • Potomkovia Bohumíra
 • Pôvod priezvisk
 • Dejiny obce v 15.-17. storočí (Mgr.P.Vítek,PhDr.S.Churý)
 • Cirkevné dejiny Liptovského Jána a Závažnej Poruby (Mgr.P.Vítek,PhDr.S.Churý)
 • Kostol svätého Jána Krstiteľa
 • Rímsko-katolícki kňazi v Liptovskom Jáne a Závažnej Porube
 • Kostol svätého Petra z Alkantary a františkánsky kláštor
 • Evanjelickí kňazi v Liptovskom Jáne a Závažnej Porube
 • Rektori šľachtickej školy v Liptovskom Jáne
 • Učitelia rímsko-katolíckej školy v Liptovskom Jáne
 • Závažná Poruba pred tolerančným patentom (Mgr.Peter Vítek)
 • Učitelia evanjelickej školy v Liptovskom Jáne
 • Evanjelický kostol v Liptovskom Jáne
 • Priebeh tereziánskej urbárskej regulácie (PhDr.Slavko Churý)
 • Dejiny obce od 19. storočia do začiatku 20. storočia (Mgr.Peter Vítek)
 • Učitelia, správcovia školy v Závažnej Porube
 • Pomocní učitelia školy
 • Významní evanjelickí kňazi v Liptovskom Jáne v 19. storočí
 • Kataster obce (Mgr.Peter Vítek)
 • Ochotnícke divadlo (Mgr.Peter Vítek)
 • Predsedovia čitateľského, nedeľného spolku a združenia ev.mládeže
 • Správa obce (Mgr.Peter Vítek)
 • Richtári, starostovia, predsedovia MNV
 • Notári
 • Vývoj pomenovania obce
 • Erb obce (Mgr.Peter Vítek)
 • Prvá svetová vojna (Mgr.Peter Vítek)
 • Padlí v 1. svetovej vojne
 • Dobrovoľný hasičský zbor (Mgr.Peter Vítek)
 • Velitelia hasičského zboru
 • Dejiny obce medzi dvoma svetovými vojnami (Mgr.Peter Vítek)
 • Evanjelický kostol
 • Zvony
 • Predsedovia skupiny stavebných robotníkov
 • Vojnové udalosti v rokoch 1939-1945 (Mgr.Peter Vítek)
 • Obete 2. svetovej vojny
 • Zajatí v priebehu vojnových operácií
 • Členovia 1.československej brigády v ZSSR
 • Členovia partizánskych skupín
 • Vojaci narukovaní pred vypuknutím povstania
 • Vojaci, záložníci, narukovaní v priebehu povstania
 • Dobrovoľníci nevojaci
 • Narukovaní pred vydaním mobilizačnej vyhlášky
 • Narukovaní na základe mobilizačnej vyhlášky
 • Dejiny obce v rokoch 1945-1950 (Mgr.Peter Vítek)
 • Kňazi samostatného ev.a.v. cirkevného zboru v Závažnej Porube
 • Divadelné hry v obci v rokoch 1905 – 1973
 • Dejiny školstva po roku 1945 (Mgr. MilotaVadovická)
 • Riaditelia školy po roku 1945
 • Učitelia po roku 1945
 • Najdlhšie pôsobiaci učitelia
 • Vychovávateľky školskej družiny
 • Predškolská výchova
 • Riaditeľky materskej školy
 • Učiteľky materskej školy
 • Najdlhšie pôsobiace učiteľky
 • Kuchárky v školskej jedálni
 • Samostatný cirkevný zbor (Mgr. Vladimír Pavlík)
 • Stavebné pamiatky (Dipl. tech. Ján Šúlek)
 • Murári v období rokov 1872 – 1912
 • Majitelia konských záprahov 20. storočí (Mgr. Michal Jurečka)
 • Kultúra (Dr.Dušan Migaľa)
 • Miestne osvetové stredisko
 • Knižnica
 • Súbor Poludnica
 • Porubské noviny
 • Kino
 • Ochotnícke divadlo
 • Umenie
 • Činnosť zboru pre občianske záležitosti
 • Slávnostné príhovory na obradoch od začatia činnosti
 • Zo zvykoslovia Závažnej Poruby (Dr. Dušan Migaľa)
 • Hospodárstvo
 • Hromadné odkúpy
 • Dejiny športu v obci (Jaroslav Jurečka, Ing. Vladimír Štrkolec)
 • Futbal
 • Rekreačná telovýchova a šport
 • Silový trojboj
 • Stolný tenis
 • Volejbal
 • Turistika
 • Ľahká atletika
 • Lyžovanie
 • Prehľad medailových umiestnení
 • Výstavba telovýchovných objektov (Vladimír Mlynček st.)
 • Slovník pojmov (Mgr.Peter Vítek)
 • Zoznam použitej literatúry

Organizácie


hore