Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Základná škola

ZS 1

ZS 2

ZS 3

Základná škola Milana Rúfusa sa nachádza v Žilinskom kraji v okrese Liptovský Mikuláš v obci Závažná Poruba. Výhodná zemepisná poloha obce (blízkosť národného parku Nízke Tatry a zároveň okresného mesta Liptovský Mikuláš) umožňuje jej všestranný rozvoj a špecifickú orientáciu na cestovný ruch a šport.

Základná škola má v obci dlhoročnú tradíciu. Bola založená v roku 1865. Škola prijala v roku 2010 čestný názov Základná škola Milana Rúfusa. Je jedinou školou na Slovensku, ktorej súčasťou je zvonica.

Odkaz na edupage

Školský poriadok 2023/2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 476.74 kB

Základná škola Milana Rúfusa
Hlavná 189
032 02 Závažná Poruba
Slovakia

zsmrufusa@gmail.com

+421 910 902 733

Základná škola Milana Rúfusa je neplnoorganizovanou štátnou školou s 1. – 4. ročníkom bez právnej subjektivity. Jej zriaďovateľom je Obec Závažná Poruba.

Škola poskytuje žiakom primárne vzdelávanie (ISCED 1), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka odboru vzdelávania pre 1. stupeň základnej školy.

Má zriadené dve oddelenia Školského klubu detí. Vyučovací jazyk je slovenský. Od školského roku 2004//2005 využíva interný informačný systém aSc-agenda (údaje pre RIS, spracovanie základnej školskej agendy, vysvedčení a pod.)

Materiálno-technické zabezpečenie školy

Budova školy je situovaná v strede obce s dobrou dostupnosťou. Nachádzajú sa v nej 4 kmeňové triedy, 1 odborná počítačová učebňa, trieda ŠKD prerobená z bývalého učiteľského bytu a cvičebňa s klavírom využiteľná nielen na cvičenie ale i výučbu hudobnej výchovy. Na prízemí je zborovňa a kabinet so skladom učebníc.

V triedach je nové zariadenie – lavice, stoličky, keramické tabule s magnetickým povrchom. V každej učebni sa nachádza interaktívna tabuľa s príslušenstvom a pripojenie na internet je možné v celej budove školy. Odborná počítačová učebňa je zariadená pätnástimi počítačmi s dotykovou obrazovkou a taktiež sa v nej nachádza interaktívna tabuľa s príslušenstvom. Každý pedagóg ma k dispozícii pracovný notebook. Súčasťou areálu je školský dvor s rekreačnými prvkami pre ŠKD a detské ihrisko. Škola má možnosť, a pravidelne ju využíva, navštevovať veľkú telocvičňu v obci. Ďalej má k dispozícii dve multifunkčné ihriská a športový areál s futbalovým ihriskom a oddychovou zónou s detskými preliezačkami.

V roku 2021 spoločnými silami RZ, sponzorov a zriaďovateľa škola zabezpečila germicídne žiariče (13 pevných a 1 pohyblivý) na dezinfekciu vzduchu.

Stravovanie pre žiakov a zamestnancov zabezpečuje školská jedáleň, ktorá sa nachádza neďaleko v budove materskej školy. Zariadenie školského stravovania poskytuje celodennú stravu pre deti MŠ, hlavné jedlo pre žiakov ZŠ a jej zamestnancov a v prípade záujmu aj stravovanie pre dôchodcov.

Charakteristika pedagogického zboru

Vedenie ZŠ tvorí riaditeľka školy a výchovná poradkyňa, ktorá je zároveň zástupkyňou v čase neprítomnosti riaditeľky. Spolu je na škole 10 pedagogických ( z toho dvaja vyučujúci náboženskej výchovy, dvaja asistenti učiteľa, jedna vychovávateľka) a 1 nepedagogický zamestnanec. Väčšina pedagogického zboru má stredný vek. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú podmienky vyhlášky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti. Odbornú pomoc žiakom s IVP poskytuje výchovná poradkyňa a asistenti učiteľa. 

Charakteristika žiakov

V súčasnosti školu navštevuje okolo 50 žiakov rozdelených do štyroch ročníkov. Je spádovou školou pre obyvateľov obce Závažná Poruba, ale vždy sa nájde niekoľko žiakov dochádzajúcich z okresného mesta a okolitých obcí. Žiaci pochádzajú zo sociálne zabezpečeného prostredia a žiadne dieťa nie je z rómskej rodiny. Nedávno sme mali  integrovaného žiaka s Downovým syndrómom, ktorý vo variante A veľmi dobre napredoval a mal u nás vytvorené ideálne podmienky pre inklúziu. Žiakom so zdravotným znevýhodnením sa vypracuje IVP a na vyučovaní ich podporujú pedagogickí asistenti učiteľa. Zároveň pozorujú ostatné deti a pri problémoch na vyučovaní konzultujú s triednymi učiteľmi ďalší postup. Pri menšom počte žiakov v jednotlivých triedach je individuálny prístup každého pedagóga samozrejmosťou a to je práve voľba mnohých rodičov, ktorí svoje deti vozia z okolitých obcí.

Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov školy a mimoškolskej činnosti

Výborné vyučovacie výsledky žiakov sa odrážajú nielen na vysvedčeniach, ale i v pokračovaní mnohých žiakov vo výberových triedach na druhom stupni ZŠ, či jednotlivcov v štúdiu na osemročných a bilingválnych gymnáziách. Každoročne sa žiaci zapájajú do vedomostných súťaží Všetkovedko, iBOBOR, Pytagoriáda, Matematický Klokan, ale i umeleckých súťaží a prehliadok Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, Štebot v rodnom hniezde, Rázusovie Vrbica, Anjel Vianoc, V krajine remesiel, z ktorých si odnesú mnohokrát pekné ocenenia. Vyučujúci na hodinách pracujú s výučbovými CD k jednotlivým predmetom, vo veľkej miere využívajú portál Zborovňa a Kozmix. Zapájajú sa do projektov Kozmixu a a v minulosti škola zvíťazila v medzinárodnom projekte firmy Whirpool pod názvom „Chvíle, ktorými sa neplytvá“. V rámci protidrogovej prevencie škola spolupracuje s preventistkou PZ LM a spoločne organizujú nielen Deň dopravy, ale i besedy na témy šikany a kybešikany a projekt pre 1. ročník „Póla radí deťom“. Škola spolupracuje s Kids Fun Akademy, ktorá pripravuje plnohodnotné hodiny telesnej výchovy v 1. a 2. ročníku. 3. a 4. ročník bol zapojený do celoslovenského projektu Zdravý chrbátik, ktorý organizuje OZ Za zdravší život pod záštitou MŠVVaŠ SR a financovaný Národným športovým centrom.

V popoludňajších hodinách v rámci činnosti ŠKD škola ponúka žiakom rôzne záujmové útvary, ktoré sa otvárajú podľa záujmu v danom školskom roku, napríklad: krúžok šikovných rúk, dramatický a hudobno-tanečný krúžok, krúžok anglického jazyka, krúžok zdravý životný štýl. Výsledky činnosti žiaci predvedú na každoročne organizovaných besiedkach na Vianoce a Deň matiek. Viackrát do roka potešia svojím vystúpením aj dôchodcov v DSS.

Našim hlavným poslaním je vychovať samostatného a spoločenského jedinca, ktorý v priateľskej a rodinnej klíme školy získa vedomosti a skúsenosti zo zážitkového učenia formou moderných vyučovacích metód a zároveň spozná tradície kraja,  v ktorom žije.

Kľúčovou úlohou školy je vytvoriť prostredie, ktoré podporuje zmysluplné učenie a smeruje žiakov ku kritickému mysleniu. Prostredie, ktoré umožňuje otvorenú komunikáciu medzi učiteľom a žiakom, vedie ich k hodnotám a akceptácii rôznorodosti. Vytvoriť takéto prostredie vyžaduje podporu zriaďovateľa a vedenia školy a ich snahu zabezpečiť neustály proces odborného a osobnostného rastu všetkých pedagógov a školy ako celku. Všetko závisí nielen od mimoriadnych schopností učiteľov, vychovávateľov, riaditeľa školy, ale aj od presvedčenia o zmysle práce učiteľa a vytrvaní na tejto ceste.

Základná škola má v obci dlhoročnú tradíciu. Bola založená v roku 1865 ako prízemná budova s vežou a učiteľským bytom. Budovu stavali skúsení porubskí murári, ktorí dali na pamiatku vyhotoviť dosku s nápisom, ktorý mal pripomínať budúcim generáciám štedrosť podporovateľov stavby. Táto tabuľa je najstaršou písomnou pamiatkou obce a historickým dôkazom. V roku 1897 počet žiakov pribúdal a školský inšpektorát v Liptovskom Mikuláši rozšíril školu na dvojtriednu. Bola pristavená jedna trieda, zväčšený učiteľský byt a upravený vchod (práce boli ukončené v roku 1900). 

Už v roku 1900 bolo v našej obci 57 kvalifikovaných murárov a 3 tesári. Vyučili sa v Budapešti pri murárskych majstroch a staviteľoch. Tu vo večerných hodinách navštevovali učňovskú školu pre stavebné remeslá. Stavbárinu dostali do vienka od svojich otcov mnohí chlapci, čo ovplyvnilo ich ďalšie štúdium. 

Postupom času bolo nutné opäť priestory školy zväčšovať. Postupne bolo pristavené poschodie a prerobený učiteľský byt. V roku 1924 si obyvatelia obce z milodarov zadovážili nový zvon. Pri tejto príležitosti bola opravená aj veža zvonice a budova školy.

Po roku 1945 bol správcom školy Ján Vaško. S ním 9 rokov učil Štefan Kubovčík, veľký športovec, ktorý zahynul v Povstaní, Alžbeta Jašková 17 rokov a kratšie pôsobilo ďalších 8 učiteľov. 

V Porube vychodili žiaci v tom čase 6 alebo 8 tried. Šikovnejší žiaci po skončení piatej triedy mohli postúpiť do meštianky alebo Gymnázia M. M. Hodžu v Lipt. Mikuláši. Meštianka trvala 2-3 roky za učňov. Niektorí spravili skúšku do tzv. majstrovskej školy, ktorá trvala 2 roky. 

Do 13. februára 1946 bol vedením školy poverený Ondrej Pagáč a po ňom prichádza ako riaditeľ školy Teodor Benkovič. V trojtriednej škole sa učili žiaci od 1. po 5. ročník. 

Po druhej svetovej vojne si škola po delovom zásahu vyžiadala generálnu opravu (1946). V päťdesiatych rokoch boli počty žiakov v triedach vysoké (napr. v 1956/57 v 1. ročníku 36 ž., v 2. a 4. ročníku 51 ž., 3. a 5. ročníku 44 ž.). Triedy so spojenými ročníkmi boli na škole do roku 1959. Od septembra 1960 sa každý ročník začal vyučovať samostatne. Nakoľko v budove školy boli len 2 učebne, žiaci 1. ročníka sa učili v hasičskom sklade. Ostatné ročníky pracovali v školskej budove striedavo na dve zmeny. Škola v tom čase bola bez vody, WC mimo budovy a do železných kachieľ si učiteľ prikladal sám. V týchto priestoroch bola umiestnená aj materská škola a školská kuchyňa.

Od 1. septembra 1960 sa národná škola premenovala na základnú 9-ročnú školu. V našej obci je stále prvý stupeň - ročník prvý až piaty

Priestory boli nevyhovujúce a preto bola nevyhnutná ďalšia prístavba. Vďaka usilovným rukám našich občanov, obetavosti a pochopeniu všetkých zainteresovaných, stála koncom roku 1966 hrubá stavba.  V roku 1967 bola skolaudovaná prístavba (4 nové učebne, sociálne zariadenia, zavedený vodovod, ústredné kúrenie). Najväčšia trieda bola upravená na malú telocvičňu. V 1971 zabezpečila vtedajšia riaditeľka školy Milota Vadovická finančné prostriedky na skrášlenie vnútorných priestorov (drevený obklad na chodbách a v telocvični, nalepená guma na schodišti). Od 1. februára 1972 bola pre deti zamestnaných matiek zriadená školská družina (2 oddelenia). Žiaci sa stravovali v školskej jedálni pri MŠ. Čelná fasáda a veža zvonice sa opravila v roku 1973, veža bola oplechovaná medeným plechom.

Zmenou vzdelávacej sústavy došlo v školskom roku 1976/77 k odčleneniu piateho ročníka do Okoličného. Od 1. februára 1983 začali školu navštevovať aj žiaci z Podbrezín. V školskom roku 1988/89 ju navštevovalo 170 žiakov (šesť tried a 5 oddelení v školskej družine). Takéto počty sa udržali až do roku 1994/95. Postupne klesal počet narodených detí a v roku 1999/2000 mala škola len tri triedy s počtom žiakov 50. 

Po celé obdobie patrila škola medzi popredné v okrese nielen vo vedomostnej, ale i mimoškolskej činnosti, ktorú podrobne zachytávajú záznamy v kronike.  Veľa rokov patrili žiaci školy v zbere liečivých rastlín medzi najlepších v okrese. Za svoju činnosť získala škola mnoho diplomov a iných ocenení. V rokoch 1935 – 1940 ju navštevoval významný básnik Milan Rúfus. Na jeho pamiatku bolo škole  30. júna 2010  udelené pomenovanie Základná škola Milana Rúfusa.

Od roku 1988 organizujú rodičia pri príležitosti sviatku detí ,,Cestu rozprávkovým lesom''. 

Našim hlavným poslaním je vychovať samostatného a spoločenského jedinca, ktorý v priateľskej a rodinnej klíme školy získa vedomosti a skúsenosti zo zážitkového učenia formou moderných vyučovacích metód a zároveň spozná tradície kraja, v ktorom žije.

Kľúčovou úlohou školy je vytvoriť prostredie, ktoré podporuje zmysluplné učenie a smeruje žiakov ku kritickému mysleniu. Prostredie, ktoré umožňuje otvorenú komunikáciu medzi učiteľom a žiakom, vedie ich k hodnotám a akceptácii rôznorodosti. Vytvoriť takéto prostredie vyžaduje podporu zriaďovateľa a vedenia školy a ich snahu zabezpečiť neustály proces odborného a osobnostného rastu všetkých pedagógov a školy ako celku. Všetko závisí nielen od mimoriadnych schopností učiteľov, vychovávateľov, riaditeľa školy, ale aj od presvedčenia o zmysle práce učiteľa a vytrvaní na tejto ceste. 

Text: Monika Štrkolcová, riaditeľka ZŠ,
výber textu z knihy Závažná Poruba - história obce


 

Organizácie


hore