Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Územný plán

Podobne ako v prípade obstarávania územného plánu, aj tu ide o dlhý a komplikovaný proces s viacerými etapami. Vstupujú doň okrem samotného obstarávateľa a spracovateľa aj iné orgány verejnej a štátnej správy, verejnosť, správcovia sietí či iné dotknuté právnické a fyzické osoby. Vzhľadom na to, že všetky aktuálne platné územnoplánovacie dokumentácie na území obce boli obstarané podľa zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), podľa tohto zákona sa obstarávajú aj jej zmeny a doplnky.

Pri záujme zapojiť sa do tohto procesu je taktiež dôležité rozlišovať, v akej fáze sa obstarávanie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie práve nachádza a kedy je pre verejnosť otvorená možnosť do procesu aktívne vstúpiť. Stavebný zákon jasne vymedzuje, ako a kedy sa  zmeny a doplnky pripomienkujú a pre plynulosť prác už nie je možné po uzavretí každej z etáp sa k pripomienkovaniu vrátiť.

Aké kroky je potrebné podniknúť pred spustením procesu obstarávania Zmien a doplnkov územného plánu?

Zber požiadaviek na zmeny a doplnky

Požiadavky na zmenu alebo doplnenie územného plánu obec vyhodnocuje až po uplynutí dlhšieho obdobia - spravidla min. 1 rok - aby všetky požiadavky bolo možné vyhodnotiť vo vzájomných súvislostiach.

Schválenie balíka zmien a doplnkov

Zmeny a doplnky, ktoré budú vyhodnotené ako vhodné sa zaradia do balíka zmien a doplnkov. Vedenie obce alebo obecné zastupiteľstvo následne rozhodne o začatí procesu ich zapracovania do príslušného územného plánu..

Obstaranie a spracovanie konceptu

V prípade, že sa balík schváli, začne sa verejné obstarávanie na spracovateľa a obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie. 

Obstarávateľ 

zastrešuje administratívne procesy vyplývajúce zo stavebného zákona, tvorbu zadania ako aj proces pripomienkovania zmien a doplnkov územného plánu. Zadanie následne schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Spracovateľ 

na základe zadania a príp. prieskumov a rozborov vypracuje koncept na základe zadania.


Obstarávanie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie podľa stavebného zákona

Uzemny plan / grafika

  • Od bodu č.1 do bodu č.4 prebieha proces pod záštitou spracovateľa, na dotknutých úradoch a vstupuje do neho v určitom bode pracovná skupina

Verejné prerokovanie a pripomienkovanie návrhu

  • Spracovaný koncept je predstavený verejnosti v rámci verejného prerokovania, na ktorý nadväzuje proces jeho pripomienkovania. 
  • V rámci pripomienkovania sú oslovené štátne inštitúcie, správcovia inžinierskych sietí a ďalšie dotknuté fyzické a právnické osoby. Pripomienkovať však môže každý občan, aj bez vzťahu k riešenému územiu. Všetky zozbierané pripomienky obstarávateľ následne vyhodnotí. Neakceptované pripomienky sa opätovne prerokujú s ich odosielateľmi. Spracovateľ na základe vyhodnotenia vypracuje návrh zmien a doplnkov územného plánu, resp. územného plánu. 
  • Po ukončení týchto procesov Regionálny úrad územného plánovania a výstavby skontroluje proces prípravy územného plánu.

Schválenie návrhu Zmien a doplnkov - bod 8-10

  • Po úspešnom ukončení procesov zastrešených obstarávateľom a spracovateľom zmien a doplnkov, resp. územného plánu, je tento návrh predložený na schválenie mestskému zastupiteľstvu. 
  • Ak obecné zastupiteľstvo predložený návrh územného plánu schváli, prebehne jeho formálna úprava, podpis zo strany starostu a jeho distribúcia na stavebné úrady. Následne, po uplynutí potrebných lehôt začína platnosť územného plánu, resp. jeho aktualizácie. 


Proces od zverejnenia Oznámenia o zmenách a doplnkoch až po začiatok ich účinnosti trvá približne 1 rok.


Tento text poskytuje stručný prehľad informácií procese pri územnom plánovaní a slúži občanom ako pomôcka. Celé znenie zákona nájdete tu.


Dokumenty

Všeobecné podklady k územnému plánu

U ZN E S E N I E zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube č.1-15

Uznesenie--22.1.2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 289,08 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 8. 4. 2024

U ZN E S E N I E zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube č.16-25

U Z N E S E N I E 16-25 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,79 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 8. 4. 2024

Organizácie


hore