Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Kamerový systém

GDPR dokumentácia pre kamerový systém

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Vážený návštevník, obyvateľ obce.

Táto informácia o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje spracúvané v kamerovom systéme. Naša obec vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov v rámci kamerového systému.

Týmto dokumentom si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Obec Závažná Poruba
Hlavná 135
032 02 Závažná Poruba
Slovenská republika

IČO: 00 315 915

Kontakt na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov:

Tel.: +421 44 5547 460 e-mail: zuzana.vallusova@zavaznaporuba.sk

(ďalej len Prevádzkovateľ)

 

1. Typy osobných údajov

Obrazové záznamy a prejavy osobnej povahy osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch (ďalej aj „kamerový záznam“), Záznamy z kamerového systému.

2. Účely a ciele spracúvania údajov

Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku spoločnosti alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch.

3. Kto má prístup k vašim údajom

Kamerové záznamy nie sú primárne poskytované žiadnym príjemcom okrem oprávneným zamestnancom s výnimkou prípadov potreby preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, kedy môžu byť poskytnuté poskytovateľom relevantných služieb (napr. advokátska kancelária), orgánom činným v trestnom konaní a súdu na základe osobitných právnych predpisov (napr. trestný zákon, civilný sporový poriadok, zákon o advokácii a pod.).

Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní.

4. Umiestnenie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne na našich zariadeniach. Vaše údaje v našich systémoch chránime v najvyššej možnej miere.

5. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas ,tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení účelu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu.

6. Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme podľa č.6, ods.1. písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

7. Práva dotknutých osôb

Je dôležité, aby ste chápali, že ide o Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame a že chceme, aby ste s tým boli uzrozumení. Aj keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme vaše povolenie, lebo nám to ukladá zákon, alebo zákony spojené s oprávnenými záujmami, v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte veľa práv. Text hore Vám odpovie na väčšinu vašich otázok.

 

Vaše práva

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom. Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.

Právo na vymazanie

Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Organizácie


hore