Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Gymnastika (telovýchova)

ODBOR REKREAČNEJ TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU

Začiatky základnej telesnej výchovy v TJ Pokrok Závažná Poruba spadajú do obdobia roku 1937, keď túto činnosť začali vyvíjať bývalí federáti v rámci RTJ. Išlo v tomto období o cvičenie na hrazde, bradlách a prostné. Po zaniknutí RTJ sa táto činnosť preniesla i s náradím do športového klubu. Cvičilo sa však nepravidelne, lebo za telocvičňu slúžila naolejovaná dlážka v sále kultúrneho domu, museli sa odkladať stoličky z miestnosti a to všetko nespĺňalo ten účel, ktorý malo. Cvičenia tohto druhu sa pomaly preniesli von a splynuli s lyžovaním a futbalom.

Po oslobodení roku 1945 sa na predošlé cvičenia úspešne nadviazalo i za cenu počiatočných ťažkostí. Najväčší rozmach dosiahol tento šport v roku 1954 – 1955, hlavne obdobie I. celoštátnej spartakiády. Nácvik bol pomerne na širokej základni. Z našej dediny sa zúčastnilo mnoho chlapcov a dievčat, ktorí úspešnými vystúpeniami na miestnej, okresnej, krajskej spartakiáde v Žiline zavŕšili úspech v Prahe (13 chlapci a 4 dievčatá).

Ešte 2 – 3 roky badať činnosť ZTV, no potom nastáva stagnácia – niet priestorov na cvičenie. Situácia sa mierne zlepšila po prestavbe miestnej školy – adaptáciou jednej triedy vznikla minitelocvičňa, ktorú využívali hlav- ne ženy pre svoje cvičenie.

Od októbra 1974 nácvikom skladby žien obnovil svoju činnosť odbor ZRTV pri TJ Pokrok. Skladbu pod vedením cvičiteľky, zároveň predsedníčky odboru Emílie Jurečkovej, nacvičilo 15 žien v malej telocvični ZŠ a vonku. Okrem žien cvičili aj najmladší žiaci skladbu s tehličkami, úspech mali rodi- čia s deťmi. Po miestnej, okresnej a krajskej spartakiáde v Opave sa 7 žien zúčastnilo vystúpenia v Prahe na Strahove. Krásne zážitky zo Strahova, dob- rá partia prispeli k tomu, že všetky cvičenky sa naďalej rozhodli pokračovať v cvičení v telocvični, voľnej prírode. Tak rokom 1975 sa pri našej TJ Pokrok oficiálne oživila činnosť odboru ZRTV.

Skoro 17-ročná činnosť odboru potvrdila význam odborov ZRTV – ma- sovosť, zdatnosť. Odbor si v dedine, TJ, okrese získal meno a rešpekt. Člen- ská základňa sa zvýšila viac ako o dvojnásobok, oddiely žien, rodičov a detí sa rozrástli o oddiel žiactva 1. – 4. Ročníka, oddiel rekreačných športov. Pl- níme však rôzny program ZRTV. Vieme, že len kvalitný telovýchovný proces prináša radosť z cvičenia. Starajú sa o to kvalifikovaní cvičitelia: B. Mikulá- šová, cvičiteľka I. triedy, ktorá bola našou aj okresnou náčelníčkou zväzu, V. Brantálová, A. Jambrichová, E. Jurečková, cvičiteľky III. triedy, A. Cútová a M. Kuľhavý, cvičitelia IV. triedy. Za najväčšie úspechy považujeme účasť na ČSS 80, 85, 90 až na Strahove. Organizuje sa pravidelne už 14 rokov volejbalový turnaj žien odboru ZRTV (zúčastňuje sa približne 6 – 7 družstiev). 10. ročníka volejbalového turnaja sa zúčastnil aj odbor ZRTV z Lučenca.

V zimnom období organizoval odbor súťaže v lyžovaní beh, slalom ne- registrovaných lyžiarov a v telocvični volejbalové a basketbalové súťaže.

Od roku 1998 sa obnovilo pravidelné cvičenie aerobicu žien pod ve- dením cvičiteliek III. triedy K. Jurečkovej, Z. Mikulášovej, J. Mikulášovej, T. Kozákovej, S. Mlynčekovej.

Do telocvične si našla cestu i naša mládež. Opäť sa v obci „rozmohol“ volejbal. V rokoch 2004 až 2009 hrávali okresnú ligu B mix. V roku 2007 sa uskutočnil volejbalový turnaj Horný a Dolný koniec neregistrovaných. Akti- vita našej dlhoročnej cvičiteľky Božky Mikulášovej smerovala nielen v pod- chytení mladých k volejbalu, ale zorganizovala i ženy seniorky k pravidelné- mu cvičeniu. Aerobic žien si už taktiež našiel svoju stabilnú základňu. Táto sa pravidelne rozširuje organizovaním trojhodinoviek aerobiku dvakrát do roka. Cvičiteľky Jana Nemtušiaková, Zuzana Piatková, Katarína Böhmerová, Zuzana Dančíková si pravidelne obnovujú kvalifikáciu na seminároch a pripravujú ženám kvalitné cvičebné hodiny.

 

Gymnastický oddiel

V roku 1998 vznikol gymnastický oddiel, ktorého základom sú deti 5 – 6 ročné a 11 – 15 ročné pod vedením cvičiteliek Katky Jambrichovej a Ivetky Beťkovej. Zaznamenali už aj prvé úspechy na celoslovenskej súťaži Gymnosúťaž – obsadili 5 – 6 roční 4. miesto v roku 1999 a staršie žiačky v silnej konkurencii v akrobacii 5. Miesto. V roku 2000 na súťaži v Spišskej Novej Vsi naše dievčatá 12 a viac ročné obsadili 1. miesto pod vedením cvičiteliek Ivky Beťkovej a Slávky Mlynčekovej. O tento úspech sa pričinili: Pavlína Beťková, Ivana Varhoľáková, Monika Beťková, Katarína Jambrichová a Barborka Piatková. Ďalším úspechom v roku 2000 bolo 1. miesto našich dievčat na I. ročníku EUROTEAM v Liptovskom Mikuláši.

Svoje prvenstvo v tejto súťaži obhájili i v roku 2001 dievčatá: P. Beťková, K. Jambrichová, M. Beťková. Podarilo sa obsadiť i 3. miesto: M. Šeďová, B. Staroňová, N. Bezoušková, S. Devečková. Taktiež získali prvenstvo i v súťaži EUROTEAM 2001 v Ružomberku.

Dievčatá sú dvojnásobnými majsterkami Slovenska v Euroteam-e z rokov 2004 a 2008. Táto súťaž sa každoročne usporadúva v Bratislave. Tak isto sa každoročne umiestňujú na stupňoch víťazov a popredných priečkach na celoslovenskej Gymno súťaži v Spišskej Novej Vsi. Od roku 2002 je aj Závaž- ná Poruba usporiadateľom celoslovenskej súťaže Teamgym. Klub dievčatá reprezentujú aj na prehliadkach pódiových skladieb v Nových Zámkoch, odkiaľ si priniesli prvé miesto a tým aj miestenku na prehliadku pódiových skladieb v Českej republike. O spomínané úspechy sa zaslúžili: Monika Beťková, Nikola Bezoušková, Lucia Kellovská, Katarína Jambrichová ml., Paulína Beťková, Lena Šarafínová, Zuzana Niňajová, Nikola Stankovianska, Vladimí- ra Matejková, Miriam Šeďová, Monika Mudroňová, Svetlana Mudroňová, Simona Kurajdová.

Naša činnosť má dobré základy a správnych ľudí na správnom mieste. O tom svedčí fakt, že sme boli 54 rokov aktívnym odborom SZRTVŠ. Predsed- níčkami RTVŠ boli Emília Jurečková, Viera Brantálová, Kvetoslava Staroňová, Elena Jurečková, Anna Cútová, do roku 2016 Katarína Jambrichová.

Každým rokom máme okolo 30-40 detí vo veku od 6 do 15 rokov nielen zo Závažnej Poruby, ale aj z blízkeho okolia. Jeho dlhoročnými trénerkami sú Iveta Beťková, Paulína Dideková. Aktívnymi trénerkami boli aj Katarína Poliaková, Katarína Jambrichová, ktoré sa venovali hlavne mladším dievča- tám. Od r. 2019 sa trénerský tím rozšíril o Luciu Pokornú ,ktorá bola našou bývalou gymnastkou. Od r.2019 našu členskú základňu rozširili aj moderné gymnastky pod vedením trénerky Dany Hozovej. Oddiel pôsobí v Liptovskom Mikuláši v mestskej časti Palúdzka.

Za toto obdobie sa vystriedalo veľa detí. U mnohých záujem o gymnastiku však pretrvával od žiačok až po juniorky. Niekoľ ko rokov sa gymnastike venovali Michaela Macková, Nikola Tkáčová (po skončení pretekárskej činnosti r. 2015, nám boli nápomocné ako trénerky), Veronika Bukasová, Ema Piatková, Monika Jambrichová, Lívia Habarková, Simona Jedličková, Alexandra Agnetová. Veľakrát stáli tieto dievčatá na stupňoch víťazov na súťaži Gymno v Spišskej Novej Vsi, ktorej sa pravidelne zúčastňujeme. Taktiež reprezentujeme každým rokom náš klub na festivaloch pohybových skladieb V Trnave a v Košiciach. Sú to veľké prehliadky rôznych foriem gymnastiky a tanečno-pohybových choreografií s medzinárodnou účasťou. V roku 2016 naša skladba Detská radosť patrila medi sedem ocenených skladieb na Festivale pohybových skladieb v Prahe. Názov ŠK Závažná Poruba zaznel aj na festivale v Olomouci r. 2017 aj Ostrave.

19. ročnú históriu si zapísal tohto roku aj Teamgym - gymnastická klubová súťaž družstiev s celoslovenskou pôsobnosťou.

Za posledných 10 rokov sa nám podarilo vynoviť gymnastické náradie aj vďaka členstvu v Slovenskej gymnastickej federácii sekcia Gymnastika pre všetkých, ako aj podpore obce Závažná Poruba. Tréningové hodiny sú tak pestrejšie a kvalitnejšie. Sme radi, že sa nám darí zvyšovať technickú a fyzickú pripravenosť detí ako aj radosť z vykonávaných pohybových činností.

Aj keď od roku 2016 už sme nie organizovaní pod SZ RTVŠ, náš cieľ poskytovať možnosť zapájať do pravidelnej pohybovej činnosti našich občanov sa nám darí aj naďalej cvičením žien, cvičením detí v gymnastickom oddieli a cvičením rodičia a deti. Škoda, že volejbalový oddiel po Božke Mikulášovej. Mirkovi Beťkovi a Lukašovi Chudom si už nenašiel svojich nástupcov a zanikol.

Nadšenkyne aktívneho pohybu sa pravidelne stretávajú pri skupinových cvičeniach. Rôzne druhy cvičení ako napr. aerobik, body work, body step, vedú kvalifikované cvičiteľky I. triedy Zuzana Piatková rod. Bašistová a Jana Nemtušiaková rod. Mikulášová, ktoré vystriedali predchádzajúce cvičiteľky: Danu Ilavskú, Zuzanu Dančíkovú rod. Mikulášovú, Katarínu Bohmerovú rod. Jurečkovú. Obnovujú si svoju kvalifikáciu na rôznych seminároch a školeniach, aby ženám prinášali kvalitné cvičebné hodiny. Vďaka aktivite našich cvičiteliek organizujeme aj dvojhodinovky zamerané na intenzívnejšie precvičenie a posilnenie celého tela. Aj keď cvičenie navštevujú predovšetkým „skalné“ cvičenkine v počte 8-12 žien, vždy radi privítame aj nových členov a nadšencov pohybu.

Pravidelným cvičením prispievame nielen k upevňovaniu zdravia, rozvoju pohybových zručností, dobrej fyzickej kondícii, ale predovšetkým k pozitívnemu mysleniu a dobrej nálade, čo je v akomkoľvek športe veľmi dôležité. Dobrú náladu do telocvične vnášajú ženy na každoročnom fašiangovom cvičení v maskách.

Oddiel žien sa zapája aj do aktivít zameraných hlavne na motiváciu detí a mládeže k pohybovým činnostiam. Takouto akciou je od roku 2011 Porubská olympiáda určená pre deti aj dospelých. Jej iniciátorkou bola Božena Mikulášová, ktorá viedla pokiaľ jej to rodinná situácia dovoľovala aj cvičenie žien zamerané na zdravotnú telesnú výchovu. Po nej štafetu prebrala Silvia Szabolová, ktorá vedie ženy naďalej k udržovaniu si dobrej fyzickej pohody aby mohla kráčať po boku s tou psychickou. Tradíciu porubskej olympiády ,ale aj všetku organizovanú činnosť v rámci našich cvičení v roku 2020 stopla Covidová pandémia. Veríme, že sa pretrhnutú tradíciu sa podarí obnoviť a bude sa napĺňať myšlienka olympiády rýchlejšie, silnejšie, čestne a v priateľstve.

 

Zdroj: Brožúra vytvorená pri príležitosti osláv 90 rokov športu v obci Závažná Poruba

Organizácie


hore