Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Hlavná kontrolórka

Hlavného kontrolóra obce volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Voľba hlavnej kontrolórky obce - (schálené - uznesenie OcZ č. 18/2016...)
Hlavná kontrolórka bola zvolená uznesením č. 13/2022 z 27.6.2022, nakoľko 31.7.2022 skončilo funkčné obdobie HK 2016-2022. V júni 2022 bola zvolená na obdobie od 1.8.2022 do 31.7.2028.

 

Ing. Iveta Jurečková,hlavná kontrolórka

hlavná kontrolórka obce
ul. Nová č. 605/1C
032 02 Závažná Poruba

 

Koncepcia činnosti hlavnej kontrolórky obce Závažná Poruba

Mojou snahou a cieľom pri výkone kontroly bude zameranie sa na kontrolu, meranie a korigovanie vykonanej práce tak, aby jej prioritou bolo dosiahnuť plnenie plánovaných zámerov a cieľov vedenia obce, aby kontrola ako subsystém manažmentu obce bola aktívnym nástrojom jej riadenia. Kontrola vykonávaná hlavným kontrolórom obce ako činnosť orgánu povereného výkonom kontroly zo zákona, musí byť prioritne zameraná na hospodárenie s finančnými a hmotnými prostriedkami a na kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Aj keď kontrola znamená sústavné kritické hodnotenie javov a procesov už uplynulých a existujúcich, mojim zámerom pri výkone kontroly bude klásť dôraz aj na úroveň rozhodovania a dosiahnuť, aby jej výsledkom nebola len obyčajná informácia alebo postih výkonných zamestnancov, ale aj likvidácia a odstránenie nedostatkov, ktoré ovplyvňujú dosiahnuté výsledky.

Mojim cieľom je dosiahnuť stav, aby vykonaná kontrola nebola samoúčelná, ale súčasťou rozhodovacieho procesu včas signalizujúceho odchýlky od noriem, možné porušenie zákonov, alebo nesplnené požiadavky hospodárnosti. Na základe týchto signálov bude možné prijímať včas korekčné opatrenia, určiť zodpovedných a zabrániť opakovaniu sa nedostatkov, alebo aspoň zmierniť ich dôsledky.

Súčasťou práce hlavného kontrolóra by mali byť aj činnosti napomáhajúce dosiahnuť stav vysokej kvalifikovanosti zamestnancov, preto mojim zámerom bude priradiť k výkonu práce hlavného kontrolóra aj aktivity súvisiace s usmerňovaním a informovaním zodpovedných zamestnancov o legislatívnych zmenách súvisiacich s činnosťami vykonávanými obcou.

 

V kontrolnom procese vykonávanom hlavným kontrolórom sú nasledovné fázy

  1. získavanie a výber informácií,
  2. verifikácia informácií (overenie správnosti),
  3. porovnávanie skutočnosti so štandardmi, ktorými sú:
  • právne normy a vykonávacie predpisy,
  • výkonové normy,
  • kvalitatívne normy,
  • strategické ciele a indikatívne ukazovatele.
  1. vypracovanie správy z kontroly,
  2. vyhodnotenie kontrolného zistenia a prijatie opravných rozhodnutí.

Účinnosť kontroly predstavuje vzťah medzi vynaloženými ľudskými a finančnými zdrojmi a dosiahnutými výsledkami z kontrolnej činnosti. K tomu, aby bola kontrola účinná, je potrebné, aby zamestnanec vykonávajúci kontrolu bol odborne pripravený a dokonale zoznámený s kontrolnou problematikou a činnosťou príslušných kontrolovaných úsekov. Mám za to, vzhľadom na svoje doterajšie pracovné skúsenosti a rozsah činností, ktoré som vykonávala, že tieto predpoklady spĺňam.

V Závažnej Porube dňa 1.7.2016

Ing. Iveta Jurečková, v.r.

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Závažná Poruba na 1. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Závažná Poruba na 1. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,02 kB

Plán kontrolnej činnosti HK obce ZP na I. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti HK obce ZP na I. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 267,55 kB

Plán kontrolnej činnosti HK obce ZP na II. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti HK obce ZP na II. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,08 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Závažná Poruba na II. polrok 2024

Plán kontrolnej činnosti HK obce ZP na II. polrok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,17 kB

Organizácie


hore