Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Zverejňovanie

Povinné zverejnenie informácií na základe § 5 zákona 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.

Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry.

 

Základné údaje o povinnej osobe

Názov:  OBEC ZÁVAŽNÁ PORUBA
Sídlo:  Hlavná č. 135, 032 02 Závažná Poruba
IČO:  00315915
Dátum vzniku obce:  01.07.1973
Spôsob zriadenia:  zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v jeho platnom znení
Dátum vzniku samosprávy obce:  v súlade s § 32 zákona 369/1990 dňom volieb do orgánov samospráv, ktoré  sa uskutočnili 23. a 24.11.1990

Právomoc:  obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

 

Popis organizačnej štruktúry

Orgány obce:   

 • Starosta - 1,0 úväzku
 • Obecné zastupiteľstvo – 9 poslancov

Kontrolný orgán obce:   

 • Hlavný kontrolór – 0,2 úväzku

Obecný úrad:   

 • Sekretariát a podateľňa, správa daní, matrika a pokladňa – 1 zamestnanec
 • Ekonóm – 1 zamestnanec
 • PaM, ochrana osobných údajov, registre – 1 zamestnanec

Služby obce:   

 • Správa a údržba majetku obce - 4 zamestnanci
 • Opatrovateľká služba – úväzok podľa počtu opatrovaných

Základná škola:   

 • Riaditeľka + pedagogickí zamestnanci úväzok podľa počtu detí + školníčka/upratovačka - 1 zamestnanec

Materská škola:   

 • Riaditeľka + 3 pedagogickí zamestnanci + školníčka/upratovačka - 1 zamestnanec

Školská jedáleň:  

 • Vedúca + 2,66 prevádzkoví zamestnanci

Dom sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov:  

 • Riaditeľka, 2 zdravotné sestry, 9 opatrovateliek, 1 asistent ošetrovateľa, 1 sociálny terapeut, 1 upratovačka, 1 pracovníčka pre výdaj stravy

 

Miesto, čas a spôsob získavania informácií

 1. Písomne poštou na adrese Obecný úrad, Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba.
 2. Osobne v úradných hodinách, na ktoromkoľvek organizačnom útvare obce
 3. Telefonicky na čísla uvedené v kontaktoch na webovej stránke obce v úradných hodinách, na ktoromkoľvek organizačnom útvare obce
 4. elektronickou poštou na adrese: obec@zavaznaporuba.sk alebo do elektronickej schránky obce.

Rovnakým spôsobom a na rovnakom miestne je možné podať aj žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

 

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Riadny opravný prostriedok.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Obecného úradu v Závažnej Porube alebo prostredníctvom príslušného organizačného útvaru obce. O odvolaní proti rozhodnutiu obecného úradu rozhoduje starosta obce do 15 dní od doručenia odvolania.

Možnosti preskúmania rozhodnutia povinnej osoby.

Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, podaním na vecne príslušný súd v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v prvom stupni. Vecne príslušný súd na základe žaloby preskúmava len právoplatné rozhodnutie o odmietnutí žiadosti po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku, t.j. odvolania.

 

Obsah žiadosti o poskytnutie informácie

Žiadosť o poskytnutie informácie musí obsahovať:

 • meno a priezvisko žiadateľa,
 • adresa žiadateľa,
 • obsah požadovaných informácií,
 • požadovaný spôsob sprístupnenia informácie,
 • dátum,
 • podpis žiadateľa.

 

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať.

 1. Žiadosť o poskytnutie informácie sa po predložení potvrdí prezentačnou pečiatkou a preskúma, či obsahuje všetky požadované náležitosti.
 2. Neúplná žiadosť sa musí minimálne do 7 dní doplniť, inak sa žiadosť odloží.
 3. Ak obec nemá požadované informácie a ak zo žiadosti vyplýva, kde by sa mohli tieto informácie získať, postúpi žiadosť do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti tejto povinnej osobe, inak ju odmietne.
 4. Postúpenie žiadosti sa oznámi žiadateľovi ihneď. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znova dňom, keď príslušná povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.
 5. Lehota na vybavenie žiadosti je najneskôr do ôsmych pracovných dní alebo do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe slepeckým odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti.
 6. Lehota sa môže predĺžiť zo závažných dôvodov o rovnakú lehotu ako je uvedená v ods. 5.
 7. Žiadateľ o tom musí byť písomne informovaný. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, obec môže ihneď, najneskôr do 5 dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.
 8. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, obec mu ich sprístupní. Lehota na sprístupnenie začína dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.
 9. Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia.
 • Ak povinná osoba sprístupní žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona o slobodnom prístupe k informáciám v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
 • Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade,  ak  žiadosť  bola odložená podľa §  14  ods.  3  zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
 • Ak nevydá rozhodnutie, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.
 • Povinná osoba poskytujúca informáciu je povinná dbať, aby neposkytla informácie, ku ktorým je prístup obmedzený(§ 8 až § 12) zákona o slobodnom prístupe k informáciám. V prípade, že povinná osoba poskytuje informáciu, ktorá obsahuje osobné údaje, ku ktorým je obmedzený prístup, je povinná zamedziť viditeľnosť týchto údajov.

 

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná  a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe

Obec Závažná Poruba vo vzťahu k právam a povinnostiam fyzických a právnických osôb koná najmä podľa nasledovných predpisov:

 1. Ústava Slovenskej republiky vydaná zákonom č. 460/1992 Zb.
 2. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 3. Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 4. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
 5. Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
 6. Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 7. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení  neskorších predpisov.
 8. Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších  predpisov.
 9. Všeobecne záväzné nariadenia vydané obcou.
 10. Ďalšie platné právne predpisy, ktoré upravujú kompetencie a hospodárenie obce.

Občania majú zadarmo k dispozícii záväzné znenia právnych predpisov publikovaných v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, a to v elektronickej podobe na adrese https://www.slov-lex.sk

 

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony:

Obec vyberá správne poplatky ustanovené v prílohe Zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení uvedené v položkách 2, 3, 8, 9, 15, 16, 18, 38, 59, 60, 60a, 61, 62, 62a, 80, 80a, 82, 83, 84, 85, 140, 142, 143, 144, 160, 161.

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácie:

 • informácie poskytnuté elektronicky a telefonicky bezplatne,
 • náklady na kancelársky materiál preukázateľne vynaložené pri poskytnutí informácie a  poštovné podľa aktuálneho cenníka poštových zásielok, ak presiahnu výšku 3,00 eurá.

Spôsob úhrady: v hotovosti do pokladne alebo bezhotovostne na základe faktúry vystavenej obcou. V odôvodnených prípadoch môže starosta obce rozhodnúť o odpustení úhrady podľa ods. 2.

Závažná Poruba

Úrad

Virtuálna prehliadka obce

Vituá prehliadka ZP

Vývozy odpadu

Odpady

2% pre deti ZŠ - tlačivá

ZP

Bociany

Bociany

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

prihlásenie na e-mail

Organizácie


hore