ORGANIZAČNÝ PORIADOK OBECNÉHO ÚRADU
v Závažnej Porube

Prvá časť

Čl.1
Úvodné ustanovenia

1. Organizačný poriadok je základnou organizačnou normou Obecného úradu.
2. Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých jeho zamestnancov.
3. Obsahuje vnútornú organizáciu Obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých organizačných zložiek, ich vzájomné vzťahy a zásady riadenia Obecného úradu.

 

Druhá časť

Čl. 2
Právne postavenie obecného úradu

1. Obecný úrad nie je právnickou osobou.
2. Obecný úrad má sídlo v Závažnej Porube, ul. Hlavná č.135

Čl. 3
Vzťah orgánov obce k obecnému úradu

 

1. Obecné zastupiteľstvo prostredníctvom rozpočtu obce schvaľuje objem finančných prostriedkov na činnosť obecného úradu a jeho zmeny .
2. Starosta obce je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
3. Starosta obce je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych a majetkoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
4. V čase jeho neprítomnosti ho s výnimkou vecí týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov a  presunov v rozpočte zastupuje zástupca.

Čl. 4
Organizácia a riadenie obecného úradu

 

1. Obecný úrad je výkonným orgánom starostu obce a obecného zastupiteľstva. Je zložený zo zamestnancov obce.
2. Obecný úrad zabezpečuje výkon samosprávnych funkcií obce a výkon štátnej správy v rozsahu vymedzenom všeobecne záväznými predpismi.
Najmä zabezpečuje:

- písomnú agendu všetkých orgánov obce a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
- zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,
- zabezpečuje výkon všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
- vykonáva všeobecne záväzné nariadenie obce, uznesenia obecného zastupiteľstva,
- vedie evidenciu majetku obce, prehľad o hospodárení s ním,
- vyvíja podnikateľské aktivity v rozsahu schváleného obecným zastupiteľstvom,
- zabezpečuje prehľad o finančných zdrojoch obce a manipuláciu s nimi,
- zabezpečuje prenos informácií medzi orgánmi obce, občanmi, štátnymi orgánmi, právnickými a fyzickými osobami.
3. Obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje starosta.

Čl. 5
   Členenie obecného úradu

1. Organizačná štruktúra Obecného úradu je obsiahnutá v prílohe, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto Organizačného poriadku.

 Tretia časť
Spisová služba, obeh písomností
Čl. 6
Spisová služba

1. Za organizáciu a riadny chod spisovej služby na obecnom úrade zodpovedajú jednotliví zamestnanci.
2. Každý zamestnanec je povinný správne zaobchádzať s pridelenými písomnosťami a zodpovedá za ich ochranu.

3. Vybavovanie, odosielanie, označovanie, príjem a triedenie zásielok, ich archivovanie a skartáciu sa uskutočňuje podľa vnútorného príkazu starostu.
4. Obeh účtovných dokladov podrobne upravujú zásady pre obeh účtovných dokladov.

Štvrtá časť
Záverečné ustanovenia

Čl. 7


1. Starosta oboznámi všetkých pracovníkov obecného úradu s týmto organizačným poriadkom.

Čl.8

 

1. Tento organizačný poriadok obecného úradu v Závažnej Porube schválilo obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube na svojom zasadnutí dňa 30. apríla 2007.  Zároveň zrušuje organizačný poriadok schválený dňa 30. augusta 1999.

2. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01. mája 2007.

Pavel  B a r á n i
starosta obce