Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Voľby 2023 - NRSR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 30. septembra 2023

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Na rozdiel od minulosti, podľa súčasnej právnej úpravy voľbu poštou zo zahraničia všetkých voličov (t. j. občanov Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 18 rokov veku) bez ohľadu na miesto ich trvalého pobytu zabezpečuje výlučne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ako aj volič s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo jej územia, môže najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb, t. j. do 9. augusta 2023 požiadať ministerstvo vnútra listinne alebo elektronicky o voľbu poštou. Novinkou je, že volič môže elektronicky požiadať o voľbu poštou prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou (tzv. aplikácia pre voľbu poštou, prístupná na webovom sídle ministerstva vnútra) alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy. Volič, ktorý požiadal o voľbu poštou, sa zapisuje do osobitného zoznamu voličov, ktorý vedie ministerstvo vnútra.

 

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 16. 8. 2023.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

 • osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 29. 09. 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
 • v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konani volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023), 
 • elektronicky (e-mailom)

- vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

- v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023).

Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk".

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 29. 9. 2023).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.
 

Hlasovanie voliča s hlasovacím preukazom

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a súčasne s občianskym preukazom predloží volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.

Zápisnica okrskovej volebnej komisie - Závažná Poruba

20231001084611.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,36 MB
Stiahnuté: 63×
Vložené: 1. 10. 2023

Voľby NRSR 2023- adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

20230807095239.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 59,14 kB
Stiahnuté: 66×
Vložené: 7. 8. 2023

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,87 kB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 20. 7. 2023

Voľby do NRSR 2023 - Volebný okrsok a volebná miestnosť

určenie-volebného-okrsku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 356,22 kB
Stiahnuté: 67×
Vložené: 26. 6. 2023

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

WNR23_Info1sk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,01 kB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 12. 6. 2023

Rozhodnutie predsedu NRSR z 8. júna 2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady SR

2023_204.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,02 kB
Stiahnuté: 63×
Vložené: 12. 6. 2023

Organizácie


hore