Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Voľby

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07:00 hod. do 20:00 hod.

Ďalšie informácie nájdete na web stránke https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Informácie pre voliča
Spôsob hlasovania, Volebné obvody, Zoznamy zaregistrovaných kandidátov


Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície
Právo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky späťvzatia kandidátnej listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií
 

Informácie pre nezávislých kandidátov
Právo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky vzdania sa kandidatúry


Volebná kampaň
Často kladené otázky k vedeniu volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, Správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň

Podanie kandidátnej listiny

Kandidát bez politickej príslušnosti a Politická strana alebo koalícia podávajú kandidátnu listinu v listinnej forme osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca, najneskôr  60 dní  predo dňom konania volieb t. j. najneskôr 30. augusta 2022.

V zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. zverejňuje obec Závažná Poruba informáciu, že ku dňu vyhlásenia volieb 10.6.2022 mala obec Závažná Poruba 1298 obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt.

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby poslancov OZ a starostu v obci Závažná Poruba: 100.

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 (ďalej len „spojené voľby“) podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“), a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb

Informácia a podmienkach práva voliť a byť volený - Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 

Informácia a podmienkach práva voliť a byť volený - Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov ŽSK

Zoznam miest o obcí podľa jednotlivých obvodov Žilinského samosprávneho kraja

Oznámenie o počte obyvateľov obce Závažná Poruba -  Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie okrskovej komisie pre uskutočnenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022. (76.23 kB)

Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti - Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022 (280.1 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube  

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Závažná Poruba 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov 

Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov oprávnených voličov - Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov 2022 

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov a zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie - voľby do ŽSK - Závažná Poruba 

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb vo voľbách do orgánov samosprávy obci - Závažná Poruba

 

 

Organizácie


hore