erb zp small gObec Závažná Poruba

Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba

 

POZVÁNKA

         Pozývame vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 12. apríla 2021 (pondelok) o 17:00 h

 vo veľkej zasadačke Obecného úradu v Závažnej Porube.

                    

Program:      

1. Schválenie programu rokovania.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Vyhodnotenie uznesenia prijatého na poslednom zastupiteľstve.

4. Zhodnotenie investičných akcií za rok 2020 a plán výstavby na rok 2021.

5. Správa o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky.

6. Správa o hospodárení obce za rok 2020, schválenie záverečného účtu.

7. Úprava rozpočtu na rok 2021.

8. Oprávnenia a interpelácie.

9. Rôzne.

10. Záver rokovania

 

  Ing. Pavel Beťko, v.r.

starosta obce

 

Pozvánka a program vo formáte PDF... (60,3 kb)

©2021-webm-