erb zp g

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Žiadosť o stavebné povolenie - inžinierska stavba - líniová stavba - (MsÚ/ÚRaSP2021/3393-3/TBo, zo dňa 09.08.2021)...

Druh a účel povoľovanej stavby: Inžinierska stavba—líniová stavba

Popis povoľovanej stavby: Jedná sa o výstavbu nového VN zemného káblového vedenia a rekonštrukciu jestvujúceho vedenia na zdvojené vedenie pre zlepšenie zásobovania elektrickou energiou v regióne stredného Liptova.

Takmer celá trasa je umiestnená mimo zastavaného územia obce ,časť okolo rozvodne 110/22 kV v Závažnej Porube je situovaná v zastavanom území obce.

  Celé znenie nájdete TU... (i pdf783,89 kB)

©2021-webm-