erb zp g

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - "Územný plán regiónu Žilinského kraja"...

Dňa 12.04.2021 bolo na obecný úrad v Závažnej porube doručené oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán regiónu Žilinského kraja".

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy a výpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Závažnej Porube pri administratívnej pracovníčke v čase stránkových hodín.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja

©2021-webm-