Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja.

Dňa 13.01.2021 bol na obecný úrad v Závažnej Porube doručená písomnosť z Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina vo veci "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja." – záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko je prístupné prostredníctvom elektronickej adresy:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne

Dokument je prístupný aj na obecnom úrade po telefonickom dohovore (tel. 044/5547369, 044/5547460, 0911 644 695), kde je do neho možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie

Vyvesené: 13.01.2021

©2021-webm-