Poverenie vykonávaním fukcie riaditeľa základnej školy.

Obec Závažná Poruba zastúpená starostom obce Ing. Pavlom Beťkom v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov ( ďalej len " zákon č. 596/2003 Z.z.")

dočasne poveruje do funkcie riaditeľa

Základnej školy Milana Rúfusa pedagogického zamestnanca Mgr. Moniku Štrkolcovú s platnosťou od 15.02.2021

v súlade s § 3 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z.z. a s § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov do doby, kým bude vymenovaný nový riaditeľ Základnej školy Milana Rúfusa v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z.

Ing. Pavel Beťko, starosta obce.

 

Ďalšie informácie nájdete TU...

 ©2021-webm-