erb zp g

 

Plán kontrolnej činnosti HK obce ZP na II. polrok 2021 - NÁVRH... ( i pdf 173,6 kB)

Tento návrh plánu kontrolnej činnosti je v zmysle § 18f ods.1 písm. a) zákona č.369/1990 zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Závažná Poruba a bude predložený na schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Závažnej Porube na jeho rokovaní dňa 28.6.2021.

 ©2021-webm-