Oznámenie o vyhlásení Času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru...

...na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš od 19.06.2021 od 07:00 hod.

pplk.PhDr. Eva Krajčiová, riaditeľka, Okresné riaditeľstvo Hasičský a záchranný zbor Liptovský Mikuláš

 

Celé znenie vo formáte PDF... (397,7 kB)

©2021-webm-