13. december 2019:

i pdfPozvánka-program: (57,3 kB)

Uznesenie č. 36-39: (95,4 kB)i pdf

i pdf

Zápisnica č. 11: (575,5 kB)

27. november 2019:

i pdfPozvánka-program: (60,5 kB)

Uznesenie č. 33-35: (65 kB)i pdf

i pdf

Zápisnica č.10: (597,4 kB)

28. október 2019

i pdfPozvánka-program: (61 kB)

i pdfUznesenie č. 26-32: (97,6 kB)

(uznesenie č. 29/2019 zrušené uznesením č. 19/2020) , nahradené uznesením č 13/2020)

i pdf

Zápisnica č. 9: (1,1 Mb)

26. september 2019:

i pdfPozvánka-program: (60 kB)

i pdfUznesenie č. 25: (65,3 kB)

i pdfZápisnica č. 8: (114,4 kB)

11. september 2019:

i pdfPozvánka-program: (60 kB)

i pdfUznesenie č. 23-24: (69,5 kB)

i pdfZápisnica č.7: (71 kB)

05. august 2019:

i pdfPozvánka-program: (60 kB)

i pdfUznesenie č. 21-22: (72,9 kB)

i pdfZápisnica č. 6: (522,8 kB)

24. jún 2019:

i pdfPozvánka-program: (63,3 kB)

i pdfUznesenie č. 15-20: (86,6 kB)

i pdfZápisnica č.5: (744,8 kB)

27. máj 2019:

i pdfPozvánka-program: (59,5 kB)

i pdfUznesenie č. 11-14: (67,8 kB)

i pdfZápisnica č.4: (101,3 kB)

29. apríl 2019:

i pdfPozvánka-program: (59,8 kB)

i pdfUznesenie č. 05-09: (79,4 kB)

i pdfZápisnica č.3: (156,7 kB)

25. február 2019:

i pdfPozvánka-program: (71,5 kB)

i pdfUznesenie č. 03-04: (62,7 kB)

i pdfZápisnica č.2: (1,37 Mb)

28. január 2019:

i pdfPozvánka-program: (52,7 kB)

i pdfUznesenie č. 01-02: (78,9 kB)

i pdfZápisnica č.1: (605 kB)

©2019