Obec Závažná Poruba

(oficiálna webová prezentácia obce)

Verejné zhromaždenie občanov

VEREJNÉ zhromaždenie občanov - spoločné prerokovanie: "Modernizácia železničnej trate..."

Dovoľujeme si pozvať občanov, laickú i odbornú verejnosť a všetky dotknuté orgány na spoločné verejné prerokovanie navrhovanej činnosti: "Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa" na životné prostredie, podľa § 34 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. 

Verejné zhromaždenie obyvateľov obce - "Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoje obce".

Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube v súlade so zákonom o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce na deň 18. júna 2015 o 18:00 h do zasadačky Obecného úradu v Závažnej Porube.

Hore na stránke