Komisie zriadené pri obecnom zastupiteľstve

Komisie sú zriaďované v zmysle zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecným zastupiteľstvom ako stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Sú zriaďované diferencovane, v závislosti od počtu poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb.

Vo volebnom období 2018 - 2022 sú v obci Závažná Poruba, na základe Uznesenia zo zasadnutia dňa 28.1.2019, uznesenie číslo 01/2019, ustanovené tieto stále komisie:

1. Komisia finančná, regionálneho rozvoja a správy majetku

Predseda: Ing. Katarína Poliaková

Členovia:

- Mgr. Ľudmila Kráľová

- Petra Jurečková

- Iveta Niňajová

- Matej Mikuláš

- Bc. Pavel Baráni

Zasadnutia komisie...

 2. Komisia životného prostredia, výstavby, ochrany verejného poriadku a dopravy

Predseda: Ján Jambrich

Členovia:

- Pavol Jedlička

- Ivan Jačala

- Peter Lešťan

- Ing. Martin Jurečka

Zasadnutia komisie...

 3. Komisia vzdelania, zdravia, kultúry, športu a sociálnych vecí

Predseda: Lucia Bačíková

Členovia:

- RSDr. Dušan Migaľa

- Ing. Michaela Mlynčeková

- Ing. Peter Iľanovský

- Richard Macko

- Ing. Andrea Uličná

Zasadnutia komisie...

©2019