Pravidlá používania webovej stránky

Prevádzkovateľ webovej stránky je obec Závažná Poruba, Hlavná 135 (ďalej len prevádzkovateľ). Autorské práva a licencie k materiálom nachádzajúcim sa na tejto stránke vlastní prevádzkovateľ okrem doplnkových modulov, ktoré sú výhradným vlastníctvom autorov stránky.

Webová stránka nebola vytvorená na komerčné účely.

Webová stránka obce informuje o aktivitách v obci: o veciach verejných, kultúrnych, spoločenských, prináša informácie o dianí v obci v súlade s "autorským zákonom", s týmito pravidlami, inými platnými právnymi predpismi, alebo právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že príspevky nebudú:

 • vulgárne, dvojzmyselné, urážlivé, klamlivé, poburujúce, reklamné, komerčné,
 • propagovať násilie, rasizmus, fašizmus, alebo akékoľvek formy s erotickým obsahom,
 • šíriť náboženskú a rasovú neznášanlivosť, podnecovať k páchaniu trestnej činnosti, porušovaniu právneho poriadku SR,
 • zverejňovať obsah, ktorý poškodzuje dobré meno inej právnickej alebo fyzickej osoby,
 • zverejňovať obsah, ktorý je v rozpore s platnými právnymi predpismi, so všeobecne platnými morálnymi princípmi alebo právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Používateľ stránky

Každý používateľ stránky môže na stránku prispievať svojimi článkami, správami, otázkami súvisiacimi s obcou Závažná Poruba a jej samosprávou.

Príspevky musia byť stručné a výstižné, prípadne doplnené fotografiami.

Príspevok, článok, fotografie, musia obsahovať tieto náležitosti: 

 1. Text v textovom editore MS WORD:
 • názov článku,
 • samotný text,
 • autor textu,
 • prípadne autor foto, ak súčasťou článku sú fotografie, prípadne popis fotografií – čo ktorá zobrazuje.
 1. Fotografie odosielať vo formáte jpg, jpeg, gif a png – maximálne o veľkosti do 1024x768 pixelov a to iba vlastné fotografie, *nie stiahnuté z internetu. Počet fotografii pri akcii za účasti širokej verejnosti organizované obcou a spoluúčasťou iných subjektov maximálne do 12 ks, ostatné príspevky, čiastkové akcie do 6 ks.
 2. Údaje v tabuľkovom editore MS EXCEL a údaje vo formáte pdf (Portable Document Format) odoslať so sprievodným textom čo obsahujú.
 3. Formát RTF (Rich Text Format), hlavne tlačivá na elektronické vyplnenie.
 4. Odkazy na webové stránky a fotografie stiahnuté z internetu – *musia mať preukázateľný súhlas autora, prípadne prevádzkovateľa daného portálu.
 5. Ozmamy, z ktorých nie je zrejmé doba ich platnosti, oznámiť ukončenie ich platnosti.

Na všetkých dokumentoch (text, fotografia,..) musí byť uvedený autor.

Pri písaní príspevkov sa zaväzuje, že sa bude riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

Príspevok odoslať na e-mailovú adresu: webmaster@zavaznaporuba.sk.

Upozornenie!

Prevádzkovateľ ako zriaďovateľ stránky výhradne určuje podmienky jej používania.

Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo zásahu v rámci slušnosti a vecnosti, ako aj právo nezverejniť príspevky, ktoré porušujú zákony SR, nemajú súvislosť s obcou, jej oganizáciami, alebo pokiaľ neobsahujú uvedené náležitosti podľa týchto podmienok, alebo podmienok OTÁZKY a ODPOVEDE a to bez udania dôvodu.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek použitie jej častí, alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií bez písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané.

Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky používania webovej stránky sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.

V Závažnej Porube 7.1.2020

©2020