Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

ROK 2021

i pdf VZN č. 7/2021 ktorým sa mení VZN č. 1/2018 v znení VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku...

i pdf VZN č. 6/2021 o určení školského obvodu a podmienok zápisu detí...

i pdf VZN č. 5/2021 o dočasnom obmedzení, alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku...

VZN č. 4/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Závažná Poruba...  i pdf

VZN č. 3/2021, ktorým sa rušia niektoré VZN...i pdf

i pdfVZN č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2020 o určení názvov ulíc...

i pdfVZN č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované obcou Závažná Poruba...

ROK 2020

i pdfVZN č. 4/2020, o  určení názvu ulíc, vrátane prílohy: (443,4 kB)

i pdfVZN č. 3/2020, o nakladaní s odpadmi na území obce Závažná Poruba: : (177,6 kB)

i pdfVZN č. 2/2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Závažná Poruba: : (69,8 kB)

i pdf

VZN č. 1/2020, o podmienkach poskytovania dotácií:  (168,6 kB)

ROK 2019

i pdfVZN č. 3/2019,  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: (162,3 kB), nahrádza VZN č. 5/2016, VZN č. 1/2015, VZN č. 1/2012

i pdfVZN č. 2/2019, o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované obcou Závažná Poruba: (98 kB)

i pdf

VZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Závažná Poruba: (60,6 kB)

ROK 2018

i pdfVZN č. 1/2018, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Závažná Poruba: (75,6 kB), nahrádza VZN č. 2/2013 

ROK 2017

i pdfVZN č. 3/2017, o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Závažná Poruba počas volebnej kampane: (96,8 kB)  

i pdfVZN č. 2/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Závažná Poruba a verejnoprospešné stavby: (222,1 kB)

i pdf

VZN č. 1/2017, podmienkach držania psov na území obce: (75,7 kB), nahrádza VZN č. 2/2011

ROK 2016

i pdfVZN č. 4/2016, ktorým sa ruší VZN č. 1/2010 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Závažná Poruba.: (102,3 kB)

i pdf

VZN č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2011 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Závažná Poruba v znení VZN č. 2/2012: (91,4 kB)

i pdf

VZN č. 2/2016, o nakladaní s komunálnym odpadom: (161,3 kB), nahrádza VZN č. 3/2020

i pdf

VZN č. 1/2016, o stanovení zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy Milana Rúfusa Závažná Poruba: (66,4 kB)

ROK 2014

i pdfVZN č. 1/2014, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp: (91,8 kB)

ROK 2013

i pdfVZN č. 3/2013,  o podmienkach poskytovania dotácií právnickej osobe, ktorej obec nie je zakladateľom a fyzickej osobe – podnikateľovi: (93,6 kB)

i pdfVZN č. 1/2013,  Prevádzkový poriadok pohrebiska: (122,6 kB)