erb zp small gCENNÍK NÁJMU a POPLATKOV za služby vykonávané obcou Závažná Poruba

 

1. Tento cenník upravuje a bližšie vymedzuje cenu nájmu pri prenájme majetku vo vlastníctve Obce Závažná Poruba a výšku poplatku za služby vykonávané Obcou Závažná Poruba pri zabezpečovaní výkonu samosprávnych činností obce.

2. Nájomníkom resp. poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá žiada obec o prenájom majetku obce, resp. o zabezpečenie drobnej služby ponúkanej obcou.

3. Obec určuje cenu nájmu a poplatky za služby nasledovne:

3.01. Vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase - 2,00 €

3.02. Vyhotovenie fotokópie formátu A4  

 • jednostranne - 0,07 €
 • obojstranne - 0,10 €

3.03. Vyhotovenie fotokópie formátu A3

 • jednostranne - 0,12 €
 • obojstranne - 0,15 €

3.04. Prenájom malej a veľkej zasadačky za každú začatú hodinu

 • v letnom období - 3,50 €
 • v zimnom období - 7,00 €

3.05. Nájom za obradnú miestnosť za vykonaný obrad pri:

 • uvítaní dieťaťa do života - 25,00 €
 • rozlúčke so zosnulým - 30,00 €
 • iné spoločenské akcie - 40,00 €

3.06. Nájom za Dom smútku - 20,00 €

3.07. Nájomné za traktor - 30,00 €/hod.

3.08. Nájomné za vlečku - 5,00 €/hod.

3.09. Nájomné za kosačku - 10,00 €/hod

3.10. Nájomné za výsuvný rebrík - 5,00 €/deň

3.11. Odvoz zeleného odpadu za 60 l vrece - 0,50 €

3.12. Ročný poplatok za služby knižnice      

 • dospelí - 2,00 €
 • deti do 15 rokov a dôchodcovia - 1,00 €

3.13. Nájom za telocvičňu - 12,00 €/hod.  

3.14. Nájom za Areál Mateja Staroňa - 20,00 €/deň

3.15.Prenájom reštauračnej časti v KD

 • v letnom období - 40,00 €/deň
 • v zimnom období - 70,00 €/deň

3.16. Nájom sály v KD

 • v letnom období - 100 €/akcia
 • v zimnom období - 200 €/akcia                          

Cenník nájmu a poplatkov za služby vykonávané Obcou Závažná Poruba schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 27.5.2019 uznesením č. 13/2019 a doplnilo dňa 27.11.2019 uznesením č. 35/2019.

V Závažnej Porube, dňa 27.11.2019                                               

Ing. Pavel Beťko, starosta obce

Cenník v textovej podobe:

i pdfCenník nájmu a poplatkov za služby... (65,4 kB)

©2019