Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy - Materská škola v Závažnej Porube.

Obec Závažná Poruba Podľa ustanovenia§ 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 596/2003 Z. z.") a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 552/2003 Z. z.")

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

Materská škola v Závažnej Porube, Hlavná 139, 032 02 Závažná Poruba

s predpokladaným termínom nástupu od 01.07.2020

 Výberové konanie bolo ukončené.

Kvalifikačné požiadavky, predpoklady, kritéria, doklady, dátum a miesto ,...  ( i pdf208,8 kB)

V Závažnej Porube 13.03.2020

Ing. Pavel Beťko, starosta obce

©2020-webm-