Opakovane výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy - Základná škola Milana Rúfusa v Závažnej Porube.

Obec Závažná Poruba Podľa ustanovenia§ 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 596/2003 Z. z.") a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 552/2003 Z. z.")

v y h l a s u j e

opakovane výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy :

Základná škola Milana Rúfusa, Hlavná 227/189, 032 02 Závažná Poruba

s predpokladaným nástupom do funkcie od 24.08.2020

 

Kvalifikačné požiadavky, predpoklady, kritéria, doklady, dátum a miesto ,... ( i pdf207 kB)

V Závažnej Porube 26.05.2020

Ing. Pavel Beťko, starosta obce

©2020-webm-