erb zp g

Výzva na predloženie ponuky - Zateplenie požiarnej zbrojnice...

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY za účelom vykonania prieskumu trhu v súlade s § 117 ods. 1 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v jeho platnom znení...

Názov zákazky: Zateplenie požiarnej zbrojnice

... celé znenie výzvy...  ( i pdf 154 kB)

V Závažnej Porube 29.06.2021

©2021-webm-