Výzva na predkladanie ponúk - "Dom Milana Rúfusa - zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác" 

podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon)

Názov zákazky s nízkou hodnotou: Dom Milana Rúfusa

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác

Výzva na predloženie ponuky  (.pdf 263,1 kB)

Príloha č.1- Identifikačné údaje a návrh kritérii  (.docx 32, 9 kB)

Príloha č.2 - Výkaz výmer  (.xlsx 98,6 kB)

Príloha č.3- Vyhlásenie uchádzača  (.docx 27,8 kB)

Príloha č.4 - Návrh Zmluva o dielo  (.docx 95,5 kB)

Príloha č.5 - Projektová dokumentácia - Technická správa  (.pdf 87,2 kB)

01 - Situácia  (.pdf 146,8 kB)

02 - 1NP  (.pdf 120,6)

03 - 1PP  (.pdf 118,6 kB)

04 - 2NP  (.pdf 87,3 kB)

05 - Rez A-A  (.pdf 71 kB)

06 - Pohľady1  (.pdf 122,6 kB)

07 - Pohľady2  (.pdf 118 kB)

08 - 1NP-úpravy  (.pdf 202 kB)

09 - 1PP-úpravy  (.pdf 137,5 kB)

10 - 2NP-úpravy  (.pdf 151,6 kB)

©2020-webm-