Štatút obce Závažná Poruba

statut obce 24042018Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube na základe ustanovenia §11 ods. 4 písm. k) v spojení s §24 ods.1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov schválilo na svojom zasadnutí dňa 24. apríla 2018 uznesením č. 9/2018.

Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po podpísaní uznesenia č. 9/2018 o jeho schválení starostom obce s výnimkou § 22 tohto štatútu, ktorý nadobudne účinnosť dňom platného zvolenia komisií Obecného zastupiteľstva po voľbách do samosprávy orgánov obcí konaných v roku 2018.

Dňom schválenia tohto Štatútu sa ruší Štatút Obce, ktorý bol schválený na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 30.4.2007 uznesením OcZ č. 11/2007.

 

i pdf Štatút obce Závažná Poruba... celé znenie - (583 kB) Učinnosť 25.04.2018

©2018