Dva projekty z grantového systému MK SR pre obecnú knižnicu - (modernizácia a nákup kníh)

Rekonštrukcia a modernizácia interiéru obecnej knižnice, nákup novej techniky, technológií, kníh a pod. sa nedajú realizovať len z bežného rozpočtu obce, tak sa hľadali iné možnosti. Ich zabezpečenie je možné aj pomocou finančných prostriedkov získaných z projektov. Preto sa koncom roka 2013 Obecná knižnica v Závažnej Porube v spolupráci s obecným úradom zapojila do dvoch projektov grantového systému Ministerstva kultúry SR. Dotačná komisia MK SR, po splnení všetkých náležitostí a podmienok, projekty v roku 2014 schválila. Nakúpili sme 2 ks PC s operačným systémom windows 8, multifunkčnú tlačiareň na tlač štítkov čiarového kódu a čitateľských preukazov, čítačku čiarových kódov, aplikačné programy a zatiaľ 52 titulov nových kníh. Zároveň obecný úrad vyčlenil prostriedky na výmenu podlahy a na vymaľovanie priestorov.

Prvým projektom "Informatizácia obecnej knižnice", z grantového systému MK SR sa v obecnej knižnici podarilo:

  1. Vybudovať pracovisko s výpočtovou technikou a knižnično-informačným systémom pre elektronickú evidenciu a katalogizáciu kníh a iných informačných dokumentov. Na registráciu čitateľov, tlač čiarových kódov, sledovanie aktuálneho stavu vypožičaných dokumentov, čitateľské konto, odosielanie upomienok, medziknižničnú výpožičnú službu, revíziu a možnosť podieľania sa na tvorbe súborného katalógu knižníc SR.
  2. Zakúpiť osobný počítač, sprístupniť internet a pomocou ďalšieho programového vybavenia umožniť aj ďalšiu užitočnú interaktívnu tvorbu určenú výhradne používateľom obecnej knižnice.

Postupne spracujeme všetky knihy a iné informačné dokumenty obecnej knižnice do nového knižnično-informačného systému. Potom, počas jej otváracích hodín bude možný  aj  prístup do jeho on-line katalógu prístupného na internete.

Všetkým čitateľom budeme priebežne vymieňať staré čitateľské preukazy za modernejšie s elektronickou identifikáciou. Spracovaním kníh a iných informačných dokumentov v knižnično-informačnom systéme  sa skráti čas ich evidencie, katalogizácie, vypožičiavania a vrátenia. Získaný čas bude využitý pri konzultáciách, prípadnej pomoci pri práci s PC, (práca s internetom, ms-word, ms-excel,  elektronická pošta,...) pre záujemcov.

V rámci druhého projektu "Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha" sme z grantového systému Ministerstva kultúry SR  nakúpili 85 titulov kníh.

Knihy boli vybrané na základe prieskumu čitateľov našej knižnice.

Cieľom projektov je posunúť kvalitu čítania a vypožičiavania kníh v rodisku spisovateľa Majstra M. Rúfusa na vyššiu úroveň.

Fotogaléria:

Text i foto: -Ľudmila Kráľová- ©2014-webm-