Výsledky hlasovania do NR SR v Závažnej Porube 29. 2. 2020.

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1119

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 852

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 839

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku: 13

Počet platných odovzdaných hlasov: 840

Účasť: 76,1 %

Počet platných hlasov:

 1. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku: 3
 2. Dobrý voľba: 32
 3. Sloboda a Solidarita: 65
 4. SME RODINA: 101
 5. Slovenské Hnutie Obrody: 1
 6. ZA ĽUDÍ: 63
 7. Máme toho dosť: 7
 8. Hlas pravice: 0
 9. Slovenská národná strana: 45
 10. Demokratická strana: 3
 11. Obyčajní ľudia OĽANO: 219
 12. Progresívne Slovensko a SPOLU: 73
 13. Starostovia a nezávislí kandidáti: 0
 14. 99% občiansky hlas: 0
 15. Kresťanskodemokratické hnutie: 12
 16. Slovenská liga: 0
 17. VLASŤ: 21
 18. MOST – HÍD: 1
 19. SMER – sociálna demokracia: 122
 20. SOLIDARITA Hnutie pracujúcej chudoby: 0
 21. HLAS ĽUDU: 3
 22. Maďarská komunitná spolupatričnosť: 0
 23. Práca slovenského národa: 0
 24. Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko: 60
 25. Socialisti . sk: 9

V Závažnej Porube 1. marca 2020

DR. Dušan Migaľa, predseda okrskovej volebnej komisie v Závažnej Porube

Fotogaléria:        

Text: -dm-, foto: -dm, AU-, ©2020-webm-