Oprava oporného múru a mosta pri cintoríne.

Cez veľkonočné sviatky došlo na vyšnom konci pri cintoríne vplyvom podmytia a erózie vyššej hladiny vody k zosuvu oporného múru a k poškodeniu krídla a rímsy na moste na štátnej ceste III/2337. Na základe zistení a po zasadnutí krízového štábu obec vyhlásila mimoriadnu situáciu. V spolupráci s Okresným úradom Liptovský Mikuláš, SVP povodia Horného Váhu Ružomberok a Správy ciest ŽSK závod Liptov sa okamžite začali sanačné práce, ktoré budú pokračovať aj v najbližších dňoch. Starý oporný múr, ktorý bol bez základov sa nahradí novým a most po vypracovaní projektovej dokumentácie bude opravený.

Žiadame občanov, aby zo zvedavosti nevstupovali na ohradené pracovisko počas celej doby výstavby, môže dôjsť k úrazu!

Text: -pb-, foto: -dm-, ©2021-webm-