Obec Vašimi očami – výsledok prieskumu spokojnosti občanov obce.

Dotazníkový prieskum spokojnosti občanov a dotazníkové prieskumy organizácií, ktorých zriaďovateľom je obec Závažná Poruba, prebiehali v mesiacoch január až máj 2020. Dotazníky boli zverejnené na stránke obce a v papierovej forme distribuované v obchode COOP Jednota a PEMMEVA.

Chcela by som poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili, ale aj tým ktorí nad tým len uvažovali. Určite to nie je posledný prieskum spokojnosti a plánujeme v ňom v pravidelných intervaloch pokračovať.

Veľmi ma teší, že celková spokojnosť so službami Materskej školy Zvedavček, Základnej školy Milana Rúfusa a Domova sociálnych služieb je na úrovni viac ako 87%. Dostali sme veľa pozitívnych podnetov, ktoré nás tešia. Samozrejme v každej organizácii je čo zlepšovať, to sme sa však rozhodli ponechať na interných rozhovoroch zriaďovateľa s vedúcimi pracovníkmi. Služby by mali vždy reflektovať na dopyt a preto práca v službách je o neustálej inovácii a skvalitňovaní ponuky.

Prieskumu spokojnosti sa zúčastnilo celkovo 72 respondentov, čo je necelých 6% obyvateľov. Z pohľadu veku odpovedalo najviac respondentov vo vekovej kategórii od 25 do 41 rokov (41,5%) , za ňou nasledovala veková kategória nad 55 rokov (20,8%). Z pohľadu pohlavia odpovedalo viac žien (64,2%) ako mužov (36,8%).

Je to však "prvý ročník" a preto to nevnímam ako zlý výsledok. Verím, že každý z nás v sebe nosí nápad, postreh, kritiku a či chceme alebo nie, to všetko môže prispieť k tomu, že obec ako celok sa môže posúvať vpred. Preto sme sa ako Komisia regionálneho rozvoja rozhodli na stránke obce ponechať sekciu s názvom - Aj tvoj postreh je dôležitý. Budeme radi ak sa budete do nej zapájať a potom v spoločnom dialógu nájdeme riešenia.

Poďme sa spoločne teda pozrieť na jednotlivé výsledky.

Hrdosť nás občanov, rodákov a fanúšikov obce je na úrovni 87,1%. Vnímame kultúru, odkaz predkov, sme hrdí na dedičstvo, ktoré nám tu predkovia a príroda zanechali. Sme hrdí na to, že sme sa tu narodili, že sú tu podujatia pre všetky vekové kategórie a že obec napreduje. V porovnaní s celkovou spokojnosťou to však nejde ruka v ruke. 68,6% občanov zúčastnených prieskumu je spokojných so stavom a smerovaním obce, 31,4% vyjadrila opak.

01

Najčastejšie sa opakujúce pozitívne odpovede:

 • Vidno, že vedenie obce sa zaujíma o aktuálny stav.
 • Spokojný som, že sa mladí zapájajú do obce.
 • Spokojnosť s uchovávaním a rozvíjaním kultúrnych a športových tradícií, s prácou Obecného úradu, knižnice.
 • Čistota, snaha veci riešiť, dobrá infraštruktúra.

Najčastejšie sa opakujúce negatívne odpovede:

 • Nespokojnosť s nepostihovaním občanov, ktorí porušujú záväzné nariadenia : voľný pohyb psov, parkovanie na uliciach a trávnikoch …
 • Zlé separovanie odpadu našich občanov, dlhodobo preplnené kontajnery, premnožené medvede.
 • Nevážime si hodnoty, ktoré nám zanechali naši predkovia. Začlenenie novo prisťahovaných občanov vo vzťahu k starousadlíkom.
 • Myslím, že sa tu len kúri a svieti. Obec prežíva, to čo treba opraviť sa opraví, ale chýba mi nejaký vyšší cieľ. Potenciál by tu bol.
 • Chýba podpora mládeže, mladých rodín, ochrana ľudí pred feťákmi z mesta a udržiavanie poriadku.

Kritika zvykne byť nepríjemná, ale ak sa samotná kritika zmení na konštruktívnu spätnú väzbu, kde sa človek nebojí vyjadriť svoj názor a ponúkne ho, tak sa z toho môže stať veľmi dobrý materiál, na ktorom možno pracovať. Som preto veľmi rada, že sa necelá polovica respondentov zapojila a názor prejavila.

Čo v obci teda postrádate:

 • Lepšia separácia a hlavne vývoz separovaného odpadu, koše na psie exkrementy,v zime klzisko, zasnežované bežecké trate, osvetlenie ku Opalisku.
 • Rozvoj cestovného ruchu.
 • Veľa ľudí je pasívnych, vymyslieť nástroje, ako ich zapojiť do procesu skrášľovania.
 • Dobré medziľudské vzťahy.
 • Pozerať na blaho komunity, nielen jednotlivca.
 • Cyklochodníky do Lipt. Jána, do Okoličného, údržba cesty do Iľanova.
 • Iné ako štandardné športoviská - skejt park, parkour zóna, basketbalové ihrisko, cyklo chodníky (aj so skokmi a mostíkmi).

Akým smerom by sa obec mala podľa vás vyvíjať:

 • Cestovný ruch s ohľadom na ráz obce, využitie turistických trás, detské ihriská, bežecký areál, podporiť tichý turizmus.
 • Viac dbať na tradície, podporiť rôzne druhy športov a úspešných športovcov, snažiť sa získať peniaze pre obec z iných zdrojov, využiť potenciál okolitej prírody (v dobrom zmysle slova) a lyžiarskeho strediska, určite vyriešiť parkovisko pri ňom, zaujať a zapojiť občanov a hlavne osloviť mladú generáciu, aby sme im nezanechali špinavé a zdevastované dedičstvo, na ktoré by mohli byť právom hrdí.
 • Nemala by sa stať satelitom mesta Lipt. Mikuláš, ale mala by ostať hrdou dedinou.
 • Smer je dobrý, len treba zvyšovať úroveň a byť dôsledný.
 • Hľadať riešenia, ponúkať podporu zo strany obce.

Ako som už v úvode napísala, ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do dotazníkového prieskumu. Pre ostatných to môže byť inšpirácia.

Tešíme sa na Vaše postrehy a nápady.

"Zo života – Nápady i hostia často prichádzajú, keď už ich vôbec nečakáme." Milan Kenda

Ing. Katarína Poliaková

02

Znenie dotazníka vo formáte PDF... (105,7 kB)

Dotazník a text pripravila: -Ing. Katarína Poliaková-, sparcoval: -webm-©2020