Zamestnanci materskej školy ďakujú rodičom a zákonným zástupcom detí za milý prejav dôvery a úcty – kvietky. Zároveň im želajú úspešné zvládnutie školského roku v duchu vzájomnej spolupráce.

Zamestnanci materskej školy.

01

©2019-webm-