V zmysle Zákona NR SR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. sa uskutočnilo dňa 23. novembra 2018 ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube.

avizoOrgány obce Závažná Poruba pre volebné obdobie 2018 - 2022.

Zasadnutie sa začalo spevom štátnej hymny. Písaním zápisnice bola poverená Ing. Andrea Uličná. Potom predseda volebnej komisie Ing. Vladimír Bróska oboznámil prítomných s výsledkami volieb v obci. Starosta a poslanci zložili predpísaný sľub a prevzali osvedčenie o zvolení do orgánov miestnej samosprávy. Starosta Ing. Pavel Beťko vymenoval za zástupcu starostu Dr. Dušana Migaľu. Potom poslanci schválili plat starostu.

Slávnostného zasadnutia sa zúčastnilo 15 občanov. Pracovné rokovanie sa bude konať 14. decembra 2018 o 17:00 h.

Fotogaléria: (04)

Text i foto:-Dušan Migaľa, Vladimír Bróska-, spracoval: -webm- ©2018