Obec Závažná Poruba

Rozprestiera sa v strednej časti Liptovskej kotliny, v doline zvanej Lažtek, Liptovsko - Mikulášskeho okresu.

o nas sucasnostStred obce Závažná Poruba sa nachádza vo výške 643 m nad morom. Svojou rozlohou 1 866,4 ha (18 663 831 m²) katastrálneho územia zasahuje na juhu do oblasti Nízkych Tatier, kde dosahuje Krakovu Hoľu 1752 m nad morom. Severná časť chotára sa nachádza pri rieke Váh vo výške 615 m nad morom.

Najstaršia písomná zmienka vzťahujúca sa aj na územie dnešnej Závažnej Poruby pochádza z roku 1263.

Postavenie obcí - Základné ustanovenie

(Zákon o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.) 

(1) Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

(2) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

(3) Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu

©2019