Žiadatelia o poskytovanie služieb v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov (ďalej DSSaZpS) v Závažnej Porube žiadajú ich poskytovanie na základe písomnej žiadosti. Do poradovníka čakateľov sú zaraďovaní v prípade, ak v DSSaZpS nie je voľné miesto. Žiadosti sú do poradovníka zaraďované podľa poradia v akom boli do zariadenia doručené.

Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o umiestnenie v DSSaZpS je posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

DSSaZpS predvoláva žiadateľov z poradovníka čakateľov na základe uvedených kritérií:

1. kritérium:

Naliehavosť aktuálnej životnej situácie žiadateľa Zákon č. 448//2008 Z. z. o sociálnych službách v § 8 ods. 6 dáva možnosť prijať občana bezodkladne mimo poradia pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb v prípade, ak je jeho život, alebo zdravie vážne ohrozené. Napr. bývanie na samote a vysoký vek žiadateľa, imobilita, ktorá spôsobuje neschopnosť zabezpečiť si základné životné potreby a sociálna osamelosť, nepriaznivé poveternostné podmienky najmä zima a hmotná núdza žiadateľa, a iné. Naliehavosť situácie môže ohlásiť žiadateľ, blízky príbuzný, iná osoba, orgán miestnej samosprávy, zariadenie ústavnej starostlivosti (nemocnica). Naliehavosť situácie sa overuje na mieste poverenými pracovníkmi DSSaZpS.

2. kritérium:

Poradie žiadateľa v poradovníku čakateľov Žiadosti žiadateľov sú vybavované v poradí, v akom boli do DSS a ZpS Závažná Poruba doručené. Vždy s ohľadom na ďalšie kritériá, ktoré sú pre prijatie na konkrétnu izbu rozhodujúce.

3. kritérium:

Pohlavie žiadateľa. Toto kritérium je dôležité pri dvoj a trojposteľových izbách. Rozhodujúce je tu pohlavie klientov, ktorí na uvoľnenej izbe už bývajú. Na dvojposteľovej izbe môžeme ubytovať spoločne osoby rozdielneho pohlavia len v prípade, že sa jedná o manželov, prípadne muž a žena požiadajú o spoločné bývanie.

4. kritérium:

Zdravotný stav žiadateľa. Z prevádzkových dôvodov sú klienti DSSaZpS umiestňovaní na jednotlivé oddelenia podľa toho, koľko seba obslužných úkonov dokážu zvládnuť. Je nemožné ubytovávať imobilných klientov na oddelenie mobilných klientov, kde nie je 24 - hodinová služba ošetrovateľského personálu, ktorú takýto klienti potrebujú a naopak mobilní klienti na oddelení imobilných klientov by rozsah poskytovaných služieb nevyužívali a prostredie výrazne odlišné od domáceho prostredia by mohlo negatívne ovplyvniť priebeh ich adaptácie v našom zariadení.

 

Mohlo by vás zaujímať

- Rozsah a bližšie podmienky poskytovania sociálnych služieb..., (otvoriť po kliknutí)

Text pripravil: - riaditeľka DSSaZpS-