1pano 13102019

Obec Závažná Poruba na základe  ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1 a 2, § 7 ods. 5, § 8 ods.2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, §   29, § 36, § 43, § 51, § 59 , § 81 ods. 4, § 82 ods. 2 a 3 a § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. „582/2004 Z.z.“) vydáva pre územie Obce Závažná Poruba

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 celý dokument TU... (.pdf 162,35 kB)


 ©2019 -webm-

Menu súčastí

Všeobecne záväzné nariadenia obce (VZN)

... podľa Zákona o obecnom zriadení obce ...
... Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom...
... Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým...
... Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. ...
... Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým...

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Technická podpora

E - mail - prihlásenie

Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________