05Mesiac október je už viac ako dvadsať rokov vnímaný ako Mesiac úcty k starším. Z tohto dôvodu sa v stredu 9. októbra 2019 v Bobrovci uskutočnil aktív Jednoty dôchodcov Slovenska s primátormi a starostami miest a obcí okresu Liptovský Mikuláš.

Závažnú Porubu zastupovali Darina Majeríková, Magda Hladká, Jela Plchová a Elena Piatková.

Delegáciu sprevádzal zástupca starostu Dušan Migaľa. Na začiatku stretnutia starosta Ladislav Sedlák predstavil minulosť i prítomnosť obce Bobrovec. Potom zazneli bobrovecké piesne v podaní domáceho mužského spevokolu. Predseda okresnej a krajskej organizácie JDS Michal Kotian hovoril o aktivitách organizácie a perspektívach jej pôsobenia. Ocenil spoluprácu Závažnej Poruby s Jednotou dôchodcov Slovenska. Uviedol, že cieľom všetkých aktivít okresnej organizácie, ktorú tvorí 2670 členov je udržiavať sociálne kontakty medzi ľuďmi.

Krajská organizácia JDS udelila Čestné uznanie vicestarostovi Dušanovi Migaľovi za dlhoročnú obetavú spoluprácu s JDS. Ďakovné listy udelili Jele Plchovej a Elene Piatkovej za dobrovoľnú prácu v prospech staršej generácie.

Na záver Krajská organizácia JDS poďakovala primátorom a starostom za ústretovosť, podporu a pomoc.

Fotogaléria:

Text i foto: -dm-, spracoval: -webm- ©2019